Rok 2015 - Podprogram Cestování dostupné všem

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Výzvy v roce 2015 jsou určeny pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce.
Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad    

Žádosti předložené v rámci 2. výzvy 2015 byly vyhodnoceny a pro 32 projektů byla navržena dotace (viz níže). Tito vybraní žadatelé nyní provedou výběrová řízení na dodavatele, vyřídí si stavební povolení apod. a doloží poskytovateli dotace příslušné požadované dokumenty. V případě jejich schválení bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a započne čerpání dotací.

Dokumenty ke stažení - 2. výzva pro rok 2015, Cestování dostupné všem


Seznam schválených a navržených projektů k financování ze státního rozpočtu
    Cestování dostupné všem 2015_2. výzva - návrh dotace [PDF, 304.81KB]

Dokumenty ke stažení - 2. vlna povinných příloh
    Postup výběru dodavatele-2.výzva 2015 [PDF, 319.68KB]
    Zjednodušený formulář EDS 2015 [MS Excel, 132KB]
    Podpisový vzor-2015_2.výzva [MS Word, 55KB]
    Čestné prohlášení - obec - 2.výzva 2015 [MS Word, 41.17KB]

Čerpání dotací - proplácení faktur
    Metodický pokyn pro příjemce dotací - čerpání dotací - 2.výzva NPPCR 2015 [PDF, 471.25KB]
    FORMULÁŘ-průvodní dopis k proplacení faktury [MS Word, 47.22KB]

Dokumenty ke stažení - podání žádosti 2. výzva 2015
    2.výzva 2015 NPPCR [PDF, 204.52KB]
    Zásady pro žadatele-Cestování dostupné všem 2015-2.výzva [PDF, 876.47KB]

    Metodický pokyn - přílohy k žádosti 2015 - 2. výzva [PDF, 319.56KB]
    Nařízení Komise EU č.1407 [PDF, 885.63KB]
    Metodická příručka k pojmu jeden podnik [MS Word, 69.5KB]

    Metodická příručka - SROI analýza [PDF, 385.26KB]
    Mapa dopadů - SROI [MS Excel, 79KB]


Žádosti předložené v rámci 1. výzvy 2015 byly vyhodnoceny a pro 40 projektů byla navržena dotace. Tito vybraní žadatelé nyní provedou výběrová řízení na dodavatele, vyřídí si stavební povolení apod. a doloží poskytovateli dotace příslušné požadované dokumenty. V případě jejich schválení bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a započne čerpání dotací.

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2015, Cestování dostupné všem

Seznam schválených a navržených akcí k financování ze státního rozpočtu:
    Cestování dostupné všem 2015 - návrh dotace [PDF, 230.4KB]

Seznam akcí navržených jako náhradní akce:

    Cestování dostupné všem 2015 - náhradní akce [PDF, 195.05KB]

Dokumenty ke stažení - 2. vlna povinných příloh
    Postup výběru dodavatele-2015 [PDF, 313.44KB]
    Zjednodušený formulář EDS 2015 [MS Excel, 132KB]
    Podpisový vzor 2015 [MS Word, 55KB]
    Čestné prohlášení - obce [MS Word, 40.97KB]

Čerpání dotací - proplácení faktur
    Metodický pokyn pro příjemce dotací - čerpání dotací - 1.výzva NPPCR 2015 [PDF, 471.25KB]
    FORMULÁŘ - průvodní dopis k proplacení faktury [MS Word, 47.25KB]


Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2015
    Výzva 2015 NPPCR [PDF, 205.54KB]
    Zásady pro žadatele – Cestování dostupné všem 2015 [PDF, 767.65KB]

Informace správce Programu k příloze "G - souhlas zastupitelstva obce" Žádosti o dotaci
    INFO k příloze G Zásad pro žadatele [PDF, 342.29KB]
    Metodický pokyn - přílohy k žádosti [PDF, 293.72KB]
    Nařízení Komise EU č.1407 [PDF, 885.63KB]
    Metodická příručka k pojmu jeden podnik [PDF, 731.1KB]
    Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis [MS Word, 69.5KB]

    Metodická příručka - SROI analýza [PDF, 386.19KB]
    SROI-Mapa dopadů [MS Excel, 78.5KB]   
    
    NPPCR-Prezentace seminář 15.-16.1.2015 [MS PowerPoint, 1004.5KB]    
    NPPCR-RADY_Prezentace seminář 15.-16.1.2015 [MS PowerPoint, 346KB]

 

2. února 2016: Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2016) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2015 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven