Karpatská úmluva

25.02.2016: Karpaty jsou unikátním pohořím evropského významu s výskytem řady endemických druhů fauny a flóry, včetně velkých šelem, přirozených lesů, tradičního způsobu hospodaření a života místních obyvatel. Karpaty jsou nejdelším a nejrozsáhlejším horským pásmem Evropy, rozkládají se na území 8 států (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Ukrajina a Rakousko) a zaujímají rozlohu více než 200 000 km2.
ČR je smluvní stranou Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (tzv. Karpatské úmluvy), která byla podepsaná v roce 2003 v Kyjevě (smluvní strany Karpatské úmluvy: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Ukrajina). Karpatská úmluva nabyla účinnosti 6. 1. 2006.

Karpatská úmluva je zaměřena na široký okruh témat od ochrany a udržitelného využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územního plánování, udržitelného a integrovaného hospodaření s vodami, udržitelného lesního a zemědělského hospodaření, dopravy a infrastruktury, přes cestovní ruch, průmysl, kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí až po problematiku hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), monitoringu a v neposlední řadě zvyšování uvědomění, vzdělávání a účasti veřejnosti.

Úmluva obsahuje obecně formulované závazky, které jsou dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů:
  • Protokol o udržitelné dopravě,
  • Protokol o lesích,
  • Protokol o udržitelném cestovním ruchu,
  • Protokol o biodiverzitě.
V souladu s cíli Karpatské úmluvy přijalo 3. zasedání Konference smluvních stran (Bratislava, Slovensko; 25. - 27. května 2011) Protokol o udržitelném rozvoji cestovního ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Protokol nabyl účinnosti 29. dubna 2013). Usnesení vlády č. 713 ze dne 3. září 2014 ukládá ministryni pro místní rozvoj zajistit ve spolupráci s ministrem životního prostředí provádění Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Úmluvě.
Na základě závěrů Protokolu byla zpracována „Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Karpatech“, která byla přijata na 4. zasedání Konference smluvních stran (Mikulov, ČR; 23. - 26. září 2014).

Strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Karpatech je přímo provázána s Protokolem o udržitelném rozvoji cestovního ruchu, a tak přispívá k jeho implementaci. Na strategii udržitelného rozvoje cestovního ruchu následně navazuje Akční plán.

Strategii udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Karpatech mají implementovat správní jednotky určené smluvními stranami. V ČR se jedná primárně o regiony spadající do území Karpat nacházející se na území Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje:
Vnější západní Karpaty v ČR Rozloha
(km2)
Podíl plochy v Karpatech (v %)
ČR 7 179,61 9,1
Zlínský kraj 3 639,05 91,9
Moravskoslezský kraj 1 651,99 30,4
Jihomoravský kraj 1 546,93 21,5
Olomoucký kraj 341,63 6,5

Implementace Karpatské úmluvy v ČR náleží do gesce MŽP, které je současně hlavním gestorem Protokolu o udržitelném cestovním ruchu, MMR je spolu gestorem.
(http://chm.nature.cz/dalsi-mezinarodni-zavazky/karpatska-umluva/    )

V období 2014 - 2017 je předsednickou zemí Karpatské úmluvy ČR.

Publikace „Cestovní ruch v Karpatech v České republice“
V rámci implementace Protokolu o udržitelném cestovním ruchu byl zpracován výzkumný úkol B.01/CR Zásady pro infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v Karpatech na území ČR v kontextu s potenciálem území. Cílem tohoto úkolu je identifikovat a zhodnotit vhodné podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu při optimálním využití rozmanitého přírodního i kulturního potenciálu území Karpat v ČR. Výstupy by měly poskytnout představu o potenciálu a stavu infrastruktury geomorfologicky vymezeného území Karpat respektujícího hranice obcí pro různé formy cestovní ruchu a zmapovat běžící projekty i nové záměry iniciované zejména místními a regionálními aktéry. Zpracovatelem výzkumného úkolu je Ústav územního rozvoje ČR. Výstupem úkolu je vytvoření publikace „Cestovní ruch v Karpatech v České republice“, která je dostupná na internetových stránkách ÚÚR a MMR.

Ke stažení:
    Publikace cestovní ruch v Karpatech [PDF, 5.75MB]
    Příloha 1 - Karpatská úmluva [PDF, 103.44KB]
    Příloha 2 - Strategie udržitelného CR [PDF, 634.33KB]
    Příloha 3 - Srovnání potenciálu a infrastruktury CR [PDF, 1.74MB]
    Příloha 4 - Zásobník projektů [PDF, 372.63KB]
    Příloha 5 - Karpaty-prezentace [PDF, 3.72MB]