Pozor na nekalé praktiky

Ochrana proti nekalým praktikám

Obchodní praktika je nekalá, pokud je jednání vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a může podstatně ovlivnit jeho rozhodování. Existují dva různé stupně, a to agresivní a klamavé obchodní praktiky. Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, nekalost se hodnotí z hlediska průměrného člena této skupiny.

Obchodní praktika je agresivní, pokud svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Definice takového jednání obsahuje příloha č. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k následujícím okolnostem:
 • načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky,
 • způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost,
 • vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele,
 • nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele
 • hrozba protiprávním jednáním
Klamavé obchodní praktiky popisuje příloha č. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Považuje se za ně také nabízení služeb (prodej výrobků) porušující některá práva duševního vlastnictví. Obchodní praktika je klamavá, pokud:
 • je při ní použit nepravdivý údaj,
 • je důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit
 • je opomenuto uvedení důležitého údaje nebo je nesrozumitelný či nejednoznačný pro spotřebitele
 • vede způsob prezentace služby (výrobku), včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jiným službami (výrobky)
 • není dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal

Dávejte si pozor také, pokud Vám společnosti:

 • nabízí výhru na svých předváděcích akcích
 • prezentují možnost členství v „exklusivním“ cestovním klubu (za roční poplatek)
 • členům klubu nabízejí jako bonus zájezdy, plavby, slevy na ubytování, na letenky, pronájem aut, okružní plavby (není Vám poskytnuta doba na rozmyšlenou, nemáte nárok na vrácení peněz)
 • nemáte dost času přečíst veškeré náležitosti ve Vaší smlouvě
 • není možné ověřit, co případná výhra obsahuje a co musíte zaplatit (aby Váš vyhraný zájezd nakonec nestál více, než když si ho v klidu vyberete sami)

Jakým způsobem „exklusivní“kluby fungují?
 • obchodní zástupci, kteří Vás osloví, nemají zpravidla firemní stejnokroj, ani jiné označení totožnosti
 • mohou Vás oslovit kdekoliv (na ulici, na pláži) a nabídnou Vám možnost výhry (např. stírací výherní kartu) a budou Vás naléhavě vybízet, aby jste se zúčastnili komerční prezentace
 • jakmile projevíte o produkt zájem, budete vystaveni agresivním prodejním praktikám (kdy se Vám nepodaří snadno odejít,aniž nabízený produkt nekoupíte)
     
S nekalými obchodními praktikami se můžete setkat i při nabídce timesharingu:
 
Timeshare  (časové spolupodílnictví):
právo za dlouhodobě sjednanou úplatu využívat plně vybaveného rekreačního objektu (např. apartmány, bungalovy, atd.) se standardními službami, vždy během jednoho či více přesně vymezených období během roku po dobu minimálně 1 týdne, jeho další prodej či výměna.Pro timesharing platí jasně vymezená pravidla dle Občanského zákoníku (§ 59 - 71). Smlouva o užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení  na více než jeden časový úsek, je uzavřena na dobu delší než 1 rok. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho poskytovatel ničeho povinen. Další specifika odstoupení od smlouvy jsou v § 67 Občanského zákoníku.
 
Pokud jste již vlastníkem „timeshare“ a máte v úmyslu uskutečnit prodej svého např.týdenního pobytu nebo jste o této možnosti uvažovali, dbejte následujících doporučení:
 • buďte obezřetní a dejte si pozor na prodejce, kteří Vám zatelefonují domů a sdělí Vám, že Vaše telefonní číslo získali od společnosti ve Vašem letovisku nebo od jakékoli jiné oficiální organizace
 • budou Vás ujišťovat o tom, že existuje klient, který má zájem koupit si Váš pobyt
 • slíbí Vám, že mají možnost prodat Váš „týdenní“ pobyt za velmi vysokou cenu
 • požadují po Vás zálohu s odůvodněním, že ji potřebují na úhradu nákladů na inzerci či správních nákladů
Je třeba, aby jste si uvědomili následující skutečnosti:
 • společnosti, které vlastní či spravují letoviska pro využití „timeshare“ nebo jiná oficiální organizace nikdy neposkytuje seznamy osobních dat, z důvodu protiprávního
 • „timeshare“ je produktem určený pro cestovní ruch, nejedná se o investici do nemovitostí, která by mohla zvyšovat svoji tržní hodnotu (je pravděpodobné, že Váš „týdenní“ pobyt nebudete moci prodat za vyšší cenu než je cena pořizovací) 
Doporučujeme Vám následující postup:
 • nepodepisujte žádný dokument na místě
 • neplaťte žádné zálohy na jakékoli zmiňované účely
 • s případnými dotazy se obraťte na následující organizace
Organizace pro „timeshare“ v Evropě (Organization for timeshare in Europe    ): 
Evropské spotřebitelské centrum (European Consumer Centre in Europe; ECC-NET    ):
   
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepdisů
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004, o právech cestujících v letecké přepravě