V4 > Aktuality/News > Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně zahájilo otevřený dialog nejen s partnery z Visegrádské skupi

Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně zahájilo otevřený dialog nejen s partnery z Visegrádské skupiny

Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně zahájilo otevřený dialog nejen s partnery z Visegrádské skupiny

26.7.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) během 15. a 16. 7. konalo první ze série jednání, kterou připravilo pro příležitost českého předsednictví Visegrádské skupině (V4). Tématem byla příprava budoucího programového období fondů EU 2021-2027. Jednání se zúčastnily země V4 v rozšířeném formátu, tedy včetně Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska.

MMR na dobu předsednictví, které trvá od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, připravuje řadu akcí a jednání v oblastech spadajících do jeho gesce. Jako první proběhlo již v polovině července  setkání k tématu vyjednávání evropské legislativy pro fondy EU a k přípravě na národní úrovni, která zahrnuje například tvorbu Dohoda o partnerství a operačních programů. Jednání potvrdilo stejné či podobné pozice zúčastněných států v mnoha aspektech, za důležitou je považována hlavně flexibilita pro navržení priorit, vyšší spolufinancování ze strany Evropské komise či nutnost mít na realizaci projektů delší čas (tj. zachování pravidla zrušení závazku N+3).
Většina zemí nesouhlasí s limity určujícími směřování určité části prostředků na dané oblasti (tzv. tematická koncentrace) z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a s příliš striktní metodikou započítávání podpory pro klimatickou oblast. Podle většiny států komplikace může přinést i zavedení nových průběžných podmínek, které se tak stanou kontinuálním nástrojem pro kontrolu oblastí, ve kterých se nedaří například zavádět legislativu EU či uplatňovat národní strategie – můžete tak kdykoli dojít k ohrožení plynulého využívání prostředků z fondů EU. Pro řadu zemí je klíčová i způsobilost DPH.

Některé země také uvažují o možnosti využití přesunu části prostředků mezi fondy, například z EFRR do Fondu soudržnosti (FS) či z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) do EFRR. Vzhledem k tomu, že z různých fondů je možné financovat odlišné oblasti, umožní tento krok zemím lépe cílit podporu tam, kde jsou prostředky z fondů EU potřeba. O využití této možnosti uvažuje i ČR. Většina zemí je v procesu identifikace nebo schválení národních priorit. V některých případech včetně ČR jsou již navrženy struktury operačních programů či základní výše prostředků pro dané oblasti. Většina zemí předpokládá zachování podobné struktury operačních programů jako je v současném období 2014-2020.

Některé země mají v úmyslu navrhnout národní operační program pro technickou pomoc. V souvislosti s možností převodu části prostředků z prostředků na operační programy do programu InvestEU, který v sobě bude zahrnovat například výhodné půjčky a záruky, státy zatím zvažují možnosti, například v ČR probíhá série jednání s experty a institucemi o možnosti a výhodách převodu.

Česká republika byla zeměmi V4+4 požádána o intenzivní spolupráci a koordinaci některých stanovisek během svého předsednictví, zejména pak s ohledem na probíhající jednání k návrhům legislativy s Evropským parlamentem.
Další setkání s tématem budoucnosti fondů EU, na kterém se setkají ředitelé zodpovědní za politiku soudržnosti, proběhne na počátku října 2019.
 
Všechny akce organizované MMR v rámci českého předsednictví V4 naleznete v přehledném letáku. 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena