Územní dimenze > Novinky > Re:Start byl prezentován na čtvrtém setkání Platformy pro uhelnou transformaci v Bruselu

Re:Start byl prezentován na čtvrtém setkání Platformy pro uhelnou transformaci v Bruselu

Re:Start byl prezentován na čtvrtém setkání Platformy pro uhelnou transformaci v Bruselu

23.4.2019

V Bruselu se 8.–9. dubna již počtvrté setkali členové Platformy pro uhelnou transformaci. Za Česko se tohoto setkání zúčastnili zástupci MMR včetně národního výkonného týmu Re:Start, zástupci všech tří strukturálně postižených krajů, akademického sektoru, těžařských a energetických společností a dalších relevantních aktérů. Jednotlivé programové bloky pak shrnovaly pokroky v Uhelné platformě jako celku i vývoj v jednotlivých pilotních regionech. V rámci tematicky zaměřených workshopů účastníci sdíleli příklady dobré praxe a zkušenosti s transformačními projekty a procesy. Stěžejními částmi programu byla jednání o nastavení nově vzniklého technického sekretariátu, který byl pro účely iniciativy zřízen. Významným tématem bylo také vhodné nastavení rámce financování transformace uhelných regionů.

Česko je na úrovni Platformy díky existenci a naplňování vládní strategie Re:Start považováno za vzor pro ostatní země. Pokroky v českých regionech představil náměstek MMR pro řízení sekce regionální rozvoje David Koppitz. Jako důležité uvedl realokace evropských prostředků ve výši 6 mld. Kč právě ve prospěch českých uhelných regionů – Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V rámci aktuálního vývoje představil přípravu 3. souhrnného akčního plánu Re:Start, úspěšnou návštěvu Evropské komise do Moravskoslezského kraje v únoru 2019 a připravovanou květnovou návštěvu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zmínil význam silného a funkčního implementačního rámce, který je založený na kompetentním výkonném týmu na vládní úrovni, ale také silné roli samotných regionů. V závěru uvedl očekávání Česka, které vidí potenciál Platformy v cílenější finanční a technické podpoře těchto transformujících se regionů a větší tematické a územní spolupráci.
České zastoupení bylo i na dalších workshopech. V bloku věnovaném řízení procesu transformace představil Karel Tichý z národního výkonného týmu Re:start, jak je tato strategie v Česku vytvářena a implementována s důrazem na partnerský přístup. Eva Spasovová představila v bloku věnovávaném rekultivacím zkušenosti Moravskoslezského kraje. Projekt zaměřený na rekvalifikace a podporu měkkých dovedností v Moravskoslezském kraji představil na jednom z workshopů Zdeněk Karásek. Antonín Tym na workshopu věnovaném udržitelnému vytápění představil výzkum geotermální energie v Litoměřicích.
Účastníci se intenzivně zapojili do debaty o tom, jakou roli a funkci bude mít nově vzniklý sekretariát Platformy. Jeho hlavní rolí by měla být technická asistence uhelným regionům, příprava a distribuce podpůrných materiálů a organizace setkání platformy a sdílení zkušeností. Sekretariát bude disponovat množstvím kontaktů na širokou škálu expertů v oblastech, které s transformačními procesy souvisí a bude uhelným regionům pomáhat s identifikací, přípravou a realizací projektů včetně identifikace vhodných zdrojů financování. Sekretariát začal pracovat před pár týdny, proto velmi uvítal návrhy jednotlivých členů Platformy.
V rámci setkání Platformy se velmi diskutovalo budoucí financování transformace uhelných regionů. Na listopadovém setkání platformy v Katovicích byl představen speciální Joint Energy Transition Fund (JET), který by v alokaci 4,8 mld. EUR zřizovala přímo Evropská komise. Na side eventu organizovaném Výborem regionů s názvem „Jednání o podpoře uhelných regionů prostřednictvím politiky soudržnosti“ (Hearing on the support of coal regions in transition through Cohesion) byl představen jeho návrh na navýšení prostředků pro příští programové období prostředky kohezní politiky jednotlivým státům s uhelnými regiony tak, aby mohly samy vhodně směřovat prostředky na pomoc dotčeným regionům. Na jednání vystoupila s nabídkou na aktivní zapojení ČR do diskuse Radana Leistner Kratochvílová jako zástupkyně MMR. V následujících měsících se tedy uhelné regiony včetně Česka zapojí do diskuse o tom, jaká varianta by byla nejvhodnější.
Dubnové setkání Platformy Česku umožnilo již poněkolikáté prezentovat Re:Start v rámci této evropské platformy, ale zároveň diskutovat s ostatními regiony, ale i úředníky Evropské komise, jaké problémy uhelné regiony trápí a jak s nimi vhodně naložit. V rámci setkání Česko načerpalo spoustu inspirace a získalo spoustu důležitých kontaktů na regiony a experty, které bude možné v budoucnu získat pro spolupráci a pomoc. Příští setkání Platformy pro uhelné regiony v transformaci proběhne v polovině července opět v Bruselu.
 
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena