Územní dimenze > Novinky > Rada vlády pro udržitelný rozvoj diskutovala nejen scénáře dopadů způsobených situací na Ukrajině a

Rada vlády pro udržitelný rozvoj diskutovala nejen scénáře dopadů způsobených situací na Ukrajině a blížící se předsednictví

Rada vlády pro udržitelný rozvoj diskutovala nejen scénáře dopadů způsobených situací na Ukrajině a blížící se předsednictví

14.3.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hostilo 40. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), které se konalo dne 10. 3. Přítomno v prostorách Akademie veřejného investování bylo více jak 40 členů a hostů, zbytek se připojil online. Celým jednáním se prolínalo téma vývoje ruské invaze na Ukrajinu a dopady války na Českou republiku.

„Udržitelnost se stává zásadním směřováním, a to v podobě zajištění bezpečnosti a odolnosti společnosti vůči klimatické změně a energetické nezávislosti. Konec uhlí je stále plánován k roku 2033, je zde řada adaptačních procesů, kterých se držíme, avšak probíhající krize bude mít zásadní vliv na přehodnocení současného stavu a změny v naší další strategické práci,“ těmito slovy zahájila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková jubilejní 40. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

Celým jednáním se prolínalo téma vývoje ruské invaze na Ukrajinu a dopady války na Českou republiku. Válečný konflikt a zvýšená imigrace může ve velké míře postihnout mj. mnohá česká města, nemluvě o dopadu na českou společnost, ekonomiku a životní prostředí. Města mohou brzy pocítit tlak na (ne)dostupnost služeb, a to především na pediatrickou péči a zdravotnictví. Dalšími zasaženými oblastmi mohou být ubytovací kapacity, veřejné finance či zásobování. Zazněla také výzva, aby Vláda ČR podpořila stabilitu obcí a měst, které reálně ponesou dopady spojené se zvýšenou imigrací a sankční válkou vlád a soukromých společností, která nyní proti ruské agresi probíhá.

“Ústřední krizový štáb a jeho pracovní skupiny společně s rezorty se schází bez ohledu na to, zdali je víkend či večer, aby pracovaly a hledaly řešení v zasažených oblastech, jako je vzdělávání, bydlení či nastavení dotací. Probíhá také komunikace s Evropskou komisí a úsilí při hledání řešení na bezprostřední řešení krize je značné, ”ujistila přítomné členy náměstkyně Grabmüllerová, která RVUR spolupředsedala za MMR.


Obsahem programu zasedání bylo projednání první aktualizace Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030 pro roky 2022–2025, který představil Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje a tajemník RVUR.  Samotný strategický rámec má být naplňování zejména návaznými strategickými dokumenty, implementační plán se zaměřuje na hledání „policy gaps” (bílých míst) ve vztahu k cílům ČR 2030 i veřejných politikách ČR.  Součástí jeho přípravy byl i několika krokový participativní proces a následně k němu byla vedena rozsáhlá debata. První hodnotící zpráva o naplňování Strategického rámce ČR 2030 za období 2017–2020 byla vydána již v lednu 2021.

Následoval bod k přípravám na České předsednictví v Radě EU, které zahrnuje velké množství událostí a úkolů nejen pro MŽP. V průběhu předsednictví bude zhodnoceno dosavadní naplňování Závěrů Rady EU a získat komplexní obrázek o tom, jak se ke svým úkolům postavila Evropská komise i členské státy EU. Mezi další témata může být zařazena příprava sociální taxonomie nebo vzdělávání o udržitelném rozvoji a klimatické změně. Evropské předsednictví však může získat i mezinárodní rozměr v podobě doprovodné události v rámci Politického fóra na vysoké úrovni OSN v červenci, které by se mohlo nést v duchu tématu Konference o budoucnosti Evropy.

Z výstupů pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání pod RVUR byla prezentována publikace Klima se mění, a co my?. Poukazuje na společenskou transformaci, změnu ve vnímání problematiky klimatu, jako součást našich životů, a především na potřebu citlivého začlenění této problematiky do výuky na našich školách.  Že je nutné informovat, vzdělávat a předávat si důležité informace týkající se změny klimatu včetně praktikování udržitelnosti v každodenním počínání a životě každého z nás hovořil poslední bod programu setkání. Ten účastníkům představil informační kampaň na kanále FB a IG, která se realizuje z projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve veřejné správě, na němž se podílí MŽP, MMR, ČSÚ a CENIA.
 
Co je RVUR?
RVUR je stálý poradní orgán vlády pro oblast UR, v němž jsou zastoupena všechna ministerstva, obou komor Parlamentu ČR, Českého statistického úřadu, sociálních partnerů, municipalit, akademie a občanské společnosti. Na jednání dorazila řada dosavadních i nových členů, nově byl členem Rady zvolen prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc., dr. h. c. jakožto osobnosti, jež se dlouhodobě a neúnavně věnuje nejen ochraně životního prostředí, ale patří i k prvním osobnostem, které se odborně věnovali udržitelnému rozvoji.