Územní dimenze > Novinky > Akční plán Strategie regionálního rozvoje jde do finále

Akční plán Strategie regionálního rozvoje jde do finále

Akční plán Strategie regionálního rozvoje jde do finále

16.10.2020

Projednávání Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21-22 je v plném proudu. V minulých týdnech probíhala řada jednání o aktivitách Akčního plánu s územními partnery a také resorty, např. s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem kultury. Na to navázala on-line jednání v rámci Pracovní skupiny Regionální a Pracovní skupiny SRR.

Akční plán je hlavní implementační dokument Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepce rozvoje venkova​. Hlavní funkcí Akčního plánu je způsob naplňování územních cílů obou dokumentů do podoby karet aktivit, zároveň zdůvodňuje potřebnost aktivit, určuje hlavní odpovědnost za naplňování vč. zdroje financování. Od začátku vzniku Akčního plánu Ministerstvo pro místní rozvoj úzce komunikuje se všemi relevantními partnery na úrovni státu a regionů. Akční plán počítá se zapojením resortů a dalších subjektů do implementace, přispívá k provázání národních a krajských politik a stanovuje rámec pro věcnou náplň integrovaných nástrojů a zároveň posiluje územní zaměření v národních dotačních titulech.
Hlavní změna Akčního plánu,  proti stávajícímu Akčnímu plánu, je v jeho struktuře​.
Územní dimenze Akčního plánu je složena z pěti typů území. Jednotlivé typy území se mohou překrývat​. Regionální centra (např. Písek) a jejich venkovské zázemí jsou základem, pokrývají téměř celou ČR (mimo krajská města)​. Část z nich tvoří zázemí Metropolí ​a Aglomerací (Praha, Brno, Ostrava a např. Jihlava), případně Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ, např. Broumov)​. Akční plán bere v úvahu  i jinak vymezenou územní dimenzi než je stanovena v SRR ČR, např. z hlediska  životního prostředí, či sociálních služeb., kde bude existovat vlastní vymezení např. v mapě. 
Akční plán byl v průběhu tvorby silně ovlivněn pandemii COVID 19 a prošel velmi dynamickým vývojem, co do  počtu aktivit,  od 100 aktivit na začátku roku 2020 po stávajících 50 aktivit. COVID-19 zdůraznil význam některých aktivit jako je vybavenost a infrastruktura škol a školských zařízení, dostupné vzdělávání a na něj navazující sociální služby, lákání odborníků a špičkových studentů, podpora regionálních kapacit vědy a výzkumu, spolupráce škol s podnikatelským sektorem, zajištění sociálního bydlení, paliativní péče a sociální služby pro seniory a další.
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21-22 bude předložen vládě ČR do konce listopadu 2020.