Územní dimenze > Novinky > Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 projednána vládou

Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 projednána vládou

Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 projednána vládou

22.4.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo zprávu shrnující plnění Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020. Monitorovací zprávu projednala na začátku dubna 2021 na svém jednání vláda. Oproti předchozím zprávám je dokument výrazně stručnější a čtenáři srozumitelně představuje hlavní nástroje, které byly použity pro naplnění Akčního plánu.

Vzhledem k tomu, že se na naplňování Akčního plánu SRR kromě MMR podílí i řada jiných resortů, vycházelo při zpracování Monitorovací zprávy MMR z již zpracovaných hodnotících dokumentů jiných resortů. Jednalo se například o výroční zprávy Dohody o partnerství nebo Zprávu o kvalitě života (dokument naleznete zde). Tyto informace byly doplněny o fakta poskytnutá členy Pracovní skupiny ke Strategii regionálního rozvoje.  

Monitorovací zpráva popisuje vyhlášené výzvy operačních programů, vyhlášené národní dotační tituly, novely zákonů, zpracované metodické postupy, případně další intervence, které vedly k naplňování cílů Akčního plánu. Monitorovací zpráva doplňuje mozaiku hodnotících dokumentů vytvořených v posledních měsících MMR a na rozdíl od například Nulté Monitorovací zprávy SRR 2021+, která byla zaměřena na hodnocení aktuálního stavu regionálních disparit, se věnuje výhradně monitoringu implementace Akčního plánu.  

MMR chápe pravidelný monitoring jak regionálních disparit, tak implementace strategických dokumentů jako nezbytný předpoklad vedoucí ke zlepšování kvality a dopadu strategických dokumentů. V přípravě monitorovacích zpráv tak bude pokračovat i do budoucna.   

Dokument naleznete zde: Monitorovací zpráva AP SRR ČR 2019-2020