Územní dimenze > Novinky > SDGs Story: Naše Jihlava je bezpečné, sociálně soudržné, zelené a přístupné město.

SDGs Story: Naše Jihlava je bezpečné, sociálně soudržné, zelené a přístupné město.

SDGs Story: Naše Jihlava je bezpečné, sociálně soudržné, zelené a přístupné město.

1.4.2022

Vybudováním atraktivního a živého veřejného prostranství se Jihlavě podařilo vytvořit osobitý místní charakter a upevnit vztah obyvatel k městu. Jak? Využitím nových programů odhalujících historické dědictví Jihlavy, podporou společenských aktivit a objevováním nových událostí, tradic a osobností. To vše přispělo k odhalení zapomenuté identity Jihlavy.

,,Naše Jihlava je bezpečné, sociálně soudržné, zelené a přístupné město"

V reakci na odliv mladých lidí Jihlava zvýšila svou přitažlivost pro nové obyvatele, bývalé rezidenty a studenty, aby se sem vraceli žít, pracovat, podnikat nebo v Jihlavě založit rodinu. Ve všech částech města najdeme obecní infrastrukturu a množství sportovních a společenských akcí či příležitostí k turismu. To také napomáhá řešení sociálně patologických jevů a podporuje sociální soudržnost a komunitu. Aktivní lidé, místní podnikatelé a dobrovolníci jsou ve svých činnostech podporováni.

Jihlava s předstihem zareagovala na probíhající demografické a sociální změny (stárnutí populace, migrace, prohlubování příjmových rozdílů, civilizační choroby atd.). Ve spolupráci s dalšími institucemi město koordinuje preventivní aktivity a programy pro školy a širokou veřejnost zaměřené na vzdělávání a propagaci zdravého životního stylu a zdravotní prevence. V sociální oblasti se Jihlavě podařilo nastavit funkční, vzájemně propojený systém sociálních a zdravotních služeb, který umožňuje starším občanům zůstat co nejdéle v jejich domovech.

Díky zlepšení vnitřní organizace a komunikace využívá město moderní technologie k aktivnímu mapování potřeb svých občanů. Veřejnost je zapojena do péče o město a do přípravy a realizace služeb, koncepčních dokumentů a projektů. Zapojení veřejnosti je chápáno jako jeden ze základních principů strategického plánování a řízení města. Cílem tohoto participativního mechanismu je nalezení co největší shody mezi jednotlivými klíčovými hráči.

Proměna města vybízí k setrvání ve veřejném prostoru a chození pěšky. Již tak hustá síť peších zón a cyklostezek byla doplněna dalšími bezpečnými zelenými koridory a zkratkami tak, aby se zefektivnil pohyb po městě a došlo k propojení s příměstskou krajinou. Centrum města nabízí atraktivní a dostupné bydlení a počet jeho obyvatel roste. Místní centra poskytují dostatečný a kvalitní prostor pro kulturní, sportovní nebo volnočasové aktivity. Při revitalizaci budov a veřejných prostranství se uplatňují zásady města přátelského k dětem, starším lidem a znevýhodněným osobám, tím jsou tyto skupiny lépe zapojeny do společenského života.

Bydlení v Jihlavě je ve srovnání s jinými městy relativně dostupné díky dobře nastavené spolupráci s developery a dobré správě městského majetku. Jihlava dlouhodobě naplňuje koncepci bytové politiky města, a dále podporuje dostupnost bydlení pro sociálně zranitelné skupiny obyvatel a nabízí byty jako prostředek k přilákání potřebných profesí. Klíčovým parametrem bytové politiky bylo zajištění finanční soběstačnosti při správě nemovitostí jako celku.

Obec připravuje investiční pozemky pro novou zástavbu, podporuje přitom výstavbu bezbariérových a startovacích bytů i komunitního bydlení. Bydlení vznikalo v otevřených prolukách ve vnitřním městě, přičemž byla zachována prostupnost a ochrana zeleně, která ochlazuje město a nabízí prostor pro odpočinek. Jihlava řeší také zkvalitnění bytového fondu revitalizací budov ve vnitřním městě, doprovázenou zaváděním chytrých řešení a zvyšováním energetické účinnosti tam, kde je to možné.

,,Naše Jihlava posiluje rozmanitost kultury, lidí a životního prostředí. Podporuje sociální a komunitní soudržnost. Navzdory rozvoji zůstává Jihlava naše, klidná a sousedská"


Jihlava, centrum Vysočiny

,,Význam Jihlavy jako kulturního a ekonomického centra Vysočiny vzrostl"

Ve městě je koncentrována kulturní, sociální a sportovní infrastruktura, sídlí zde instituce s regionálním a národním významem. Prohloubila se spolupráce s krajskou samosprávou, městy v regionu, krajskými a státními institucemi a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě 
Jihlava je ekonomicky prosperujícím městem díky příznivé geografické poloze, kvalitní dopravní obslužnosti a výbornému stavu infrastruktury. Nové i stávající podniky těží z velmi dobrého dopravního napojení na hlavní tahy celostátního dopravního systému. Veřejná doprava je páteří dopravní dostupnosti a nabízí rychlé a pohodlné spojení do klíčových destinací v rámci regionu i celé země. Doprava je integrovaná s ohledem na plánování cest a na související poplatky a je úzce napojena na místní parkovací systém. Návštěvníci se pohybují především pěšky nebo využívají udržitelnou dopravu, dojíždějící pak běžně využívají P+R parkoviště.
Město zlepšilo spolupráci s krajskou samosprávou, vzdělávacími institucemi a firmami a iniciuje společné projekty, které cílí na hlavní problémy Jihlavy a jejího rozvoje, zejména s ohledem na změny v ekonomickém vývoji a systému vzdělávání.

V reakci na transformaci ekonomiky město zavedlo systém průběžného školení a zvyšování vzdělanosti zaměstnanců. To umožňuje lidem zapojit se do rekvalifikačních kurzů nabízených městem nebo využít jihlavský systém podpory začínajících podnikatelů, který poskytuje specializované poradenské služby, dotace na pořízení technologií a strojů nebo zvýhodněné pronájmy prostor pro podnikatelskou činnost.  To usnadňuje zakládání menších výrobních nebo inovačních podniků a diferenciaci trhu práce a průmyslu.

Vzdělávání v Jihlavě patří v porovnání s ostatními krajskými městy k nejlepším. Město ve spolupráci se školami a firmami vytvořilo koncepci moderního vzdělávání pro 21. století. Město mapuje potřeby zaměstnavatelů v rámci regionu a vzdělávací programy cílí na zvýšení podílu služeb, sociální a zdravotní péče, vědy a technologií a průmyslu 4.0. Za účelem posílení kreativity, inovací a aktivního občanství se studenti učí formou projektové výuky. Vzdělávací programy se zaměřují na zvyšování klimatické gramotnosti a budování vztahu k tradičním řemeslům.

To vše dohromady pomáhá postupně transformovat Jihlavu na město zaměřené na práci s vysokou přidanou hodnotou a na inovace. 

Odolná a udržitelná Jihlava

,,Jihlava dokázala reagovat včas na výzvy současné doby. Vytvořila prostředí, v němž samospráva, firmy, neziskový sektor a občané plánují a chovají se udržitelně. Jihlava monitoruje technologický a sociální rozvoj, přičemž se stala lídrem v rozvoji infrastruktury a sociálního prostředí“

Změny město řeší pomocí projektového řízení a data-based (rozhodování na základě dat) přístupu.  Město všechny své změny komunikuje s veřejností, přispívá tak k lepšímu přijetí a pochopení digitalizace či udržitelnosti.

Na základě aktuálních potřeb a v koordinaci se soukromým sektorem se v Jihlavě buduje nová fyzická infrastruktura. Díky dobře nastavené spolupráci města s developery a dobré správě městského majetku probíhá rozvoj podle zásad města krátkých vzdáleností a s nízkými provozními náklady.

S pomocí hodnocení investic podle životnosti a udržitelnosti se městu podařilo stabilizovat rozpočet a vyřešit vnitřní dluh. Místní samospráva využila všechny státní pobídky k revitalizaci a kvalitnímu rozvoji města.

Díky aktivitám zaměřeným na posílení klimatické gramotnosti občanů se Jihlavě podařilo snížit negativní dopady klimatických změn a individuální automobilové dopravy. Jihlava úspěšně podporuje sdílené a udržitelné formy dopravy, využívání veřejné dopravy a rovněž zavedla moderní řízení udržitelné dopravy včetně parkovací politiky.

Město aktivně snižuje svou uhlíkovou stopu využíváním obnovitelných zdrojů energie a systematickým zlepšováním energetické účinnosti svého majetku.

Vedle vlastních ekonomických a environmentálních aktivit poskytuje město jasný pozitivní příklad podobného chování pro firmy a obyvatele. Město běžně informuje o výhodách udržitelných řešení a poskytuje odborné poradenství zúčastněným stranám.

V Jihlavě mají občané přístup ke kvalitnímu přírodnímu prostředí s dostatkem vodních zdrojů. Městská infrastruktura a zeleň, přírodní zelené koridory, vodní plochy a další přírodní prvky jsou průběžně revitalizovány. Město zavedlo udržitelné zemědělské a lesnické hospodaření na svých pozemcích ve volné krajině. Tím se zvýšila schopnost krajiny a městských oblastí zadržovat vodu, zvýšila se biodiverzita a snížilo se znečištění vodních toků a prostranství ve městě.
Město má dostatečný podíl kvalitní zelené infrastruktury, která zajišťuje příjemné mikroklima a slouží k městské rekreaci obyvatel i návštěvníků.

Vybudováním funkční infrastruktury pro posílení principů oběhového hospodářství Jihlava reagovala na snižující se dostupnost surovinových zdrojů. Recyklace a opětovné využití odpadů se zefektivnily. Město i veřejnost vnímají sdílení zdrojů a prostoru jako prostředek k soběstačnosti a nezávislosti, které přispívají ke kvalitnímu životu v komunitě. V Jihlavě vznikly nové prvky sdílené ekonomiky, včetně komunitních zahrad, místních sdílených služeb, dílen, péče o děti a seniory, kreativních hubů, co-workingových center a dalších. K dlouhodobě udržitelnému růstu města přispívá také podpora místních výrobců potravin, zboží a služeb. 

Digitalní moderní Jihlava

„Obec je vnímána jako moderní, efektivní a otevřený partner“

Veřejná správa se poměrně dobře přizpůsobila ve využívání nových technologií a nástrojů řízení. Výzvou pro samosprávu a její zaměstnance bylo zavedení nových technologií, zabezpečení proti kybernetickým hrozbám a zajištění stálých odborníků pro obsluhu technologií. Město zajišťovalo průběžné školení zaměstnanců, modernizovalo nástroje a zavádělo inovativní služby. To se podařilo. Inovativní řešení jsou postupně zaváděna prostřednictvím testovacích cyklů a neustálého zlepšování.

Správa města využívá nové technologie a inteligentní prediktivní analýzu dat. Dlouhodobým cílem města je zavést systém inteligentních sítí a senzorů, který umožňuje sběr dat, vyhodnocování v reálném čase a plánování.

Hlavní motivací pro toto řešení je zvýšit schopnost místní samosprávy pružně a účinně reagovat na případné problémy ve městě nebo jim předcházet.

Digitalizace místní správy zjednodušila a zrychlila administrativní úkony pro občany a podniky a zároveň zachovala přístup ke službám pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou starší lidé nebo osoby bez přístupu k internetu.
 

Submitted by Karin Luhaäär on 16 March 2022
Z originálu: https://urbact.eu/sdg-story-jihlava-0

Překlad: Anna Švarcová, Vít Bořil, Beáta Hanousková