Územní dimenze > Novinky > Jedenácté zasedání národní stálé konference ve znamení budoucnosti regionální politiky v ČR

Jedenácté zasedání národní stálé konference ve znamení budoucnosti regionální politiky v ČR

Jedenácté zasedání národní stálé konference ve znamení budoucnosti regionální politiky v ČR

10.10.2018

Již zítra 11. října začíná 11. zasedání Národní stálé konference v Karlových Varech v prostorách hotelu Thermal. Klíčoví aktéři regionálního rozvoje budou s účastníky konference probírat aktuální témata a priority regionální politiky jako je připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a politika soudržnosti EU po roce 2020.

První den proběhne paralelní zasedání Komory urbánní, Komory regionální a Komory pro komunitně vedený místní rozvoj. Jednotlivé komory mají roli pracovních platforem určených ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských nebo národních zdrojů do míst, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou přinášet největší efekty.

Na komoře urbánní dojde k představení aktuálních informací z urbánní politiky, metodických a koordinačních aktivit MMR v rámci realizace integrovaných strategií a v neposlední řadě také stavu přípravy politiky soudržnosti EU po roce 2020 z pohledu urbánní politiky. V rámci komory CLLD bude věnován prostor implementaci CLLD na národní úrovni, vstupům zástupců nositelů CLLD a ŘO, budoucnosti nástroje CLLD v novém programovém období a dalším tématům z oblasti rozvoje venkova. Komora regionální se bude ve svém zaměření soustředit např. na prioritní témata z pohledu územní dimenze po roce 2020, program ReSTART, výsledky z ex-post evaluací z oblasti podnikového výzkumu a inovací a z oblasti výzkumu a vývoje a stav řešení podpory vysokorychlostního internetu.

V rámci druhého dne 12. října se bude konat plenární zasedání, mezi jehož klíčové body bude patřit zejména připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s územními i rezortními partnery a jejíž tvorba významně souvisí s aktuálně probíranou podobou politiky soudržnosti po roce 2020. Účastníci konference budou seznámeni se změnami v návrhové části a návrhem implementační části této strategie. Mezi další důležité body patří také představení přípravy budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020 a současné pozice statutárních měst k budoucí politice soudržnosti.

Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zjištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v České republice.