Sběr dat - FAQ

1. Co je to Národní investiční plán? 
Dle programového prohlášení vlády bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno přípravou Národního investičního plánu České republiky, který bude základním dokumentem managementu veřejného investování, jehož cílem je projekty financované z veřejných prostředků prioritizovat, plánovat, řídit a také vyhodnocovat jejich efekty a přínosy. 

2. K čemu poslouží získané informace? 

  • podklad pro aktualizaci Národního investičního plánu, 
  • ověření potřeb ve vztahu k nastavení národních dotačních titulů a rozsah potřeb tzv. bílých míst (rozvojových témat, na která není možné získat dotační zdroje),
  • vstup do Regionálního akčního plánu s cílem územně koncentrovat finanční prostředky na projekty, které významně přispívají k řešení specifických potřeb daného regionu,  
  • významný podklad pro stanovení finančního rozměru aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-22, který bude následně projednáván s ostatními resorty.  


3. Kdo se účastní mapování?
Vzhledem k plánovanému využití získaných informací se mapují se projektové záměry všech institucí neziskového, soukromého i veřejného sektoru na národní, regionální i lokální úrovni, včetně jejich zřízených organizací, např. Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa a údržba silnic apod.  

4. Investiční nebo neinvestiční projekty? 
Oba typy projektů, aby bylo možné využít získané informace ke všem výše uvedeným účelům. V rámci investičních (tvrdých) projektů dochází k pořízení či úpravě hodnoty hmotného majetku, tedy typicky se jedná o výstavbu či rekonstrukce silnic, budov, veřejných prostranství, nákup nových strojů a technologií atd. Neinvestiční projekty jsou zaměřeny na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. V případě obou typů výdajů v rámci jednoho projektu se rozhoduje dle převládajícího typu výdajů.  

5. Do kdy je možné poskytnout informace o projektovém záměru? 
Sběr projektových záměrů bude zajištěn Regionální stálou konferencí, která taktéž rozhodne o datu zahájení a ukončení sběru projektových záměrů s ohledem na následné zpracování a kompletaci před odesláním informací Ministerstvu pro místní rozvoj, k čemuž má dojít do pátku 15. listopadu. Termín samotného sběru projektových záměrů se v jednotlivých krajích může lišit.  

6. Na koho se je možné se obrátit s případnými otázkami? 
Na zástupce sekretariátu regionální stálé konference. Příslušný kontakt je jistě uveden v oslovovacím dopise.