Místní rozvoj? Bez lokálních komunit to pořádně nejde!

Místní rozvoj? Bez lokálních komunit to pořádně nejde!

12.9.2022

Může o regionu a jeho potřebách někdo vědět víc, než člověk, který v něm žije, pracuje či podniká? Místní komunity hrají v rozvoji regionů nezastupitelnou roli. Z toho vychází přístup Evropské komise i Ministerstva pro místní rozvoj.

V debatách a dokumentech týkajících se rozvoje regionů se můžete často setkat se zkratkou CLLD. Ta je synonymem pro Komunitně vedený místní rozvoj, který je jedním z klíčových nástrojů v oblasti rozvoje regionů. Na spolupráci s místními a regionálními subjekty sází MMR dlouhodobě, takže není divu, že je CLLD stěžejním nástrojem i v aktuálním programovém období pro roky 2021-2027. CLLD v jednotlivých regionech realizují tzv. Místní akční skupiny (MAS), které jsou zásadním hráčem v oblasti regionálního rozvoje ČR. Masky, jak se jim lidově přezdívá, pokrývají svou působností obce do 25 tisíc obyvatel a sdružují lokální podnikatele, obyvatele, profesní svazy, kulturní spolky, environmentální organizace, obce a další partnery.

Finanční podpora strategií MAS

Podpora, které se Místním akčním skupinám od ministerstva dostává, je především finanční, metodická a koordinační. MMR chce tímto způsobem podpořit realizaci integrovaných strategií MAS, jež vycházejí ze specifických rozvojových potřeb území, v kterých tato sdružení působí. Vše se ale pochopitelně řídí jasnými pravidly – na finanční podporu dosáhnou jen ty skupiny/strategie, které splňují předem definovaná kritéria. Dodržování tzv. standardů Místních akčních skupin i následný výběr strategií CLLD k podpoře koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Konkrétními zdroji určenými na podporu strategií MAS jsou Integrovaný regionální operační program, Program Zaměstnanost plus, Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Program Životní prostředí a Strategický plán Společné zemědělské politiky. Provoz MAS bude v období 2021-27 podporován z Operačního programu Technická pomoc.

První výzva a její modifikace

K vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií pro období 2021-27 došlo na podzim loňského roku. Do konce února 2022 MMR schválilo (180) všechny předložené koncepční části strategií. V návaznosti na schválení Programu Zaměstnanost plus pak byla tato výzva s účinností od července modifikována, přičemž MAS mohu k schválení předkládat tzv. programové rámce OP Z+. Pro úplnost dodejme, že celková alokace z Programu Zaměstnanost plus na CLLD pro toto programové období činí 1,7 mld. Kč.