Daniela Grabmüllerová: Turismus chceme prosperující i odolnější

Daniela Grabmüllerová: Turismus chceme prosperující i odolnější

14.11.2022

Přestože v roce 2020 klesl jeho podíl na 1,5 procenta HDP, patří cestovní ruch stále k důležitým hospodářským odvětvím České republiky. I v době covidové pandemie dával práci více než 222 tisícům lidí. Není proto divu, že Ministerstvo pro místní rozvoj řadí cestovní ruch mezi své priority. O aktivitách na podporu tohoto ekonomického segmentu jsme hovořili s náměstkyní Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Danielou Grabmüllerovou.

Během covidové pandemie se ministerstvo prostřednictvím různých dotačních titulů i dalších nástrojů věnovalo pomoci jednotlivým segmentům cestovního ruchu. Čím se zabýváte v současné době?

Je logické, že je během druhého pololetí roku 2022 pozornost všech ministerstev věnována především aktivitám v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Jedná se např. i o předsedání pracovním skupinám, které projednávají řadu aktuálních otázek evropského cestovního ruchu. Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst projednává závěry Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030. Tento dokument bude určitým průvodcem, podle něhož budou postupovat nejen členské státy EU, ale i územní partneři a podnikatelé zaměření na cestovní ruch. Společným cílem bude i v náročném období napomáhat transformaci cestovního ruchu od krizového charakteru k „normálu“ a k jeho udržitelné a odolnější podobě, a to nejen díky digitalizaci a důrazu na zelené cíle, k nimž se Česko přihlásilo.

Jakým dalším oblastem se budete během českého předsednictví věnovat, co se týče cestovního ruchu?

V rámci českého předsednictví se zaměříme také na zahájení diskuse o návrhu nařízení EU, který se týká krátkodobých pronájmů, tzv. sdíleného ubytování. Tato oblast je i jednou z priorit vlády a Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud jde o nabízení ubytovacích služeb prostřednictvím sdílených platforem, Česká republika usiluje o maximální transparentnost. Nesmírně důležité je pro nás úspěšně zorganizovat Evropské fórum cestovního ruchu. Rozhodli jsme se ho pojmout více pracovním způsobem – spíš než o politických otázkách se bavíme o praktických tématech. 

Která to jsou?

Jedním je revize evropské směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (Package Travel Directive), lidově zvané směrnice o zájezdech. V diskusi o jejích změnách bychom rádi zohlednili zkušenosti z pandemické krize, pokud jde o prodej zájezdů a ochranu zákazníka. Dalším tématem fóra je krátkodobé ubytování – do debaty o tomto fenoménu se zapojí i zástupci Aliance evropských měst, pro něž je to významné téma, stejně jako pro Českou republiku. Podporujeme rozvoj ubytovacích služeb, ale musí probíhat způsobem, který je udržitelný, neobtěžuje rezidenty a nenarušuje tržní prostředí. Nelze tolerovat situaci, kdy se někteří podnikatelé v ubytovacích službách vyhýbají svým povinnostem, zatímco jiní je důsledně dodržují. Je nutné chránit nejen spotřebitele, ale i podnikatele. 

Třetím stěžejním tématem je Evropská agenda pro cestovní ruch 2030, reflexe dokumentu Evropské komise s názvem The Transition Pathway for Tourism, na jehož principech bude agenda stát. Cestovní ruch se má v Evropě ubírat k větší udržitelnosti, digitalizaci, odolnosti a ozelenění. Čtvrtým tématem fóra jsou nové trendy v marketingu cestovního ruchu. Spolu s fórem se také koná 104. valné shromáždění Evropské komise cestovního ruchu (European Travel Commission).

Čemu se bude ministerstvo věnovat po skončení předsednictví, pokud jde o cestovní ruch?

Aktivity ministerstva budou z velké části legislativní a budou vycházet z programového prohlášení vlády. Připravujeme návrhy právních předpisů, které se týkají evidence ubytovatelů a ubytovaných v segmentu krátkodobého ubytování a sdíleného ubytování nebo průvodcovské činnosti.  Navrhujeme na národní úrovni vytvořit systém pro registraci hostů ubytovacích zařízení, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů a zároveň bude sloužit jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii a Českému statistickému úřadu. Podnikatelům tento systém sníží administrativní zátěž. Také připravujeme věcný záměr zákona o cestovním ruchu.

Podpoříte obor i finančně?

Rádi bychom připravili nové národní programy podpory cestovního ruchu. Podmínkou pro jejich realizaci budou jednak disponibilní finanční prostředky veřejných zdrojů a dále splnění pravidel veřejné podpory podle práv EU. Jde nám o to, abychom v České republice měli co nejvíce bonitních turistů. Ti však pochopitelně vyžadují kvalitní infrastrukturu. Je zjevné, že je zde jednak určitý deficit, ale i značný potenciál Česka. Rádi bychom např. pomohli obcím, aby pro návštěvníky vystavěly nebo zrekonstruovaly svoji infrastrukturu, z čehož budou mít užitek i rezidenti v daném místě. Jde o podporu výstavby a rekonstrukce sociálních zařízení, infrastruktury u pěších a cyklo stezek nebo navigačních systémů důležitých pro parkoviště v obcích. Rádi bychom tento program, který úspěšně fungoval více než 6 let, zachovali i pro příští roky. Kromě investiční podpory týkající se infrastruktury bychom rádi podpořili projekty v oblasti destinačního managementu a marketingu.

Podle jakých dokumentů se bude turismus v Česku rozvíjet?

V oblasti cestovního ruchu jednáme v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030 a platného akčního plánu k této strategii. Dále se činnost ministerstva v oblasti cestovního ruchu samozřejmě řídí i dalšími úkoly, a to nejen na národní, ale i evropské úrovni. Pokud budou schváleny závěry Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030, budeme vycházet i z tohoto strategického dokumentu.

Na jaké aspekty turismu bude MMR ve svých aktivitách dbát a klást důraz?

Především chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná v evropském i světovém měřítku, protože pro to má potenciál. Pokud jde o činnosti propagační a marketingové, důraz klademe na přilákání bonitních zákazníků, kteří budou v Česku pobývat co nejdéle. Důležité je i to, aby podmínky pro činnost podnikatelů byly rovné a bylo zde kvalitní právní prostředí pro jejich podnikání. Důraz klademe i na podporu domácího turismu a kongresové turistiky, která za pandemie strádala, protože nemohlo docházet ke shromažďování osob.

Co kromě vytváření legislativního prostředí a nastavování podmínek pro rozvoj turismu bude MMR dělat pro podnikatele, orgány místní správy či přímo pro klienty?

Pro koncové klienty je naším jednoznačným úkolem ochrana jejich finančních prostředků při nákupu zájezdů. S tím souvisí i problematika neoprávněného podnikání při prodeji služeb cestovního ruchu. V tomto směru budeme i nadále – mimo jiné i ve spolupráci s profesními svazy a dalšími partnery – působit tak, abychom zajistili rovné podmínky pro podnikání a ochránili zájmy zákazníků. 

Je také nutné budovat infrastrukturu a služby cestovního ruchu pro domácí návštěvníky tak, aby byly atraktivní a kvalitní. Pro samosprávu budou k dispozici národní programy podpory cestovního ruchu, které pomáhají budovat a rekonstruovat vnitřní vybavení jejich muzeí, informačních center, navigačních systémů, prvků v přístavištích a infrastrukturu pro cyklo a pěší turistiku. Již nyní jsou k dispozici operační programy financované z fondů EU, které pomáhají mimo jiné i rozvoji cestovního ruchu. Integrovaný regionální operační program může podpořit budování infrastruktury, dále jsou zde nové přeshraniční programy Česko-Polsko, Česko-Bavorsko, Česko-Sasko, Česko-Slovensko a Česko-Rakousko. Z těch mohou být financovány jak infrastrukturní projekty, tak i destinační management a marketing.

Veškeré výzvy programů EU v rámci politiky soudržnosti lze snadno sledovat a hledat v aktuálním stavu na webu MMR na adrese www.dotaceeu.cz v tzv. vyhledávači výzev. Pokračovat bude i osvědčený projekt kategorizace destinačních společností, který vznikl na Ministerstvu pro místní rozvoj a který v současnosti spravuje agentura CzechTourism.

Jaký přínos bude mít české předsednictví pro evropský turismus?

Doufáme, že se nám podaří s členskými státy EU dojednat závěry Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030. Těšíme se i na zahájení diskuse nad návrhem nařízení EU regulujícím krátkodobé ubytování, na jednání v rámci Evropského fóra cestovního ruchu a na osobní setkání s evropskými kolegy. Toto fórum je po dvou letech prvním, které se koná za osobní přítomnosti delegátů. Je důležité se s lidmi osobně potkávat, i neformálně. Jedním z významných témat je ochrana zákazníka, a to i v oblasti turismu. Velká očekávání jsou proto vkládána i do debaty nad revizí směrnice o zájezdech. Ta byla zahájena veřejnou konzultací v letošním roce a odborným seminářem. Další diskuse bude vedena o úpravě záruky pro případ úpadku. Možná budou revidovány i další články směrnice. Evropská komise dopředu avizovala, že i nadále půjde o směrnici, v níž bude kladen důraz na vysoký standard ochrany spotřebitele. Česká republika dodává, že návrh by měl být vyvážený tak, aby byla zachována konkurenceschopnost podniků na vnitřním trhu EU.

21. Evropské fórum cestovního ruchu probíhá v Kongresovém centru Praha v úterý 15. listopadu 2022.