NSZ > Přínosy stavebního zákona

Přínosy stavebního zákona

Nový stavební zákon především zrychlí a zjednoduší stavební řízení a odstraní přebujelou byrokracii. Nový stavební zákon potřebujeme všichni, abychom se mohli poprat s krizí dostupného bydlení, dostavět dálniční sít a další strategické stavby státu, ale i efektivně vyčerpat balík evropských dotací – pro příští roky se nám podařilo vyjednat historicky největší balík – k dispozici budeme mít téměř bilion korun. Musíme podpořit konkurenceschopnost země, aby nám investoři neutíkali do zahraničí. Všichni musí do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a soudního přezkumu. Ani občan nesmí být rukojmím stavebních úřadů – ve zrychleném stavebním řízení by měl mít povolení na rodinný domek už do 30 dní.

Principy nového stavebního zákona:      

 
  • Nový institucionální model bude přehlednější
Současný institucionální model stavebních úřadů je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní či vodoprávní.
 
Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem (v současnosti se počítá se sídlem v Ostravě) a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem se sídlem v Praze, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích.
 
V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územně samosprávnými celky, teprve poté se bude jednat o jiných vhodných prostorech formou pronájmu.
 
  • Integrace dotčených orgánů
Investor dnes potřebuje pro běžnou stavbu získat desítky razítek od různých úřadů. S novým stavebním zákonem jich bude maximum integrováno do stavebního úřadu, který tak bude moci ochranu jednotlivých veřejných zájmů posoudit v souvislostech a navzájem je koordinovat. Obíhat bude papír, nikoliv občan.
 
  • Už žádný ping pong mezi úřady
Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor. Zákon zavádí apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout.
 
  • Ochranáři i památkáři si udrží vliv
V zájmu ochrany přírody i památek do nové stavební soustavy nebudou zcela integrovány některé dotčené orgány, jako Agentura ochrany přírody a krajiny v otázkách zvláště chráněných území, nově se však bude vyjadřovat jen jedním dokumentem a ne několika, jak bylo běžné doposud. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, i pro ně bude platit fikce souhlasu.
 
  • Lepší služby od úředníků
V současnosti stavební úřady na obcích zaměstnávají přibližně 7000 úředníků. Díky zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci by práci mělo být schopno vykonávat pouze 4 až 5 tisíc zaměstnanců. Úředníci vstoupí do služebního poměru a budou navíc jednotně metodicky vedeni. Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádosti.
 
  • Občan i investor získají povolení snadno a rychle
Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.
 
S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Stavební úřad bude vyřizovat téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám. Vše se podstatně ulehčí pro jakéhokoliv stavebníka – ať už pro občana s plány na rodinný dům, nebo velkého investora, který se kvůli stavbám dálnic, železnic, leteckých drah, jaderných elektráren a dalších významných staveb bude moci obrátit na specializovaný stavební úřad.
 
  • Místo štosu dokumentů elektronická žádost
Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek stavebník nově podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace, která bude jednodušší než dnes.