Řízení o povolení stavby

Řízení o povolení stavby

Po odevzdání bezvadné žádosti (tj. kompletní žádosti včetně všech povinných příloh a bez chyb) se zahájí řízení o povolení stavby.
 
Pokud žádost obsahuje všechny potřebné dokumenty, stavební úřad do sedmi dnů od podání žádosti informuje stavebníka, dotčené orgány a účastníky řízení o tom, že řízení zahajuje. Během následujících 15 dní lze podávat námitky. Poté stavební úřad posoudí, zda je záměr v souladu s legislativou a územně plánovací dokumentací. U jednoduchých staveb vydá stavební úřad do 30 dní povolení stavby, ve složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit na 60 dní.
 
Povolení je pak platné dva roky, nejdéle pět let (v odůvodněných případech) od nabytí právní moci. Pokud do té doby nebyla zahájena stavba, povolení pozbývá platnosti a celý proces žádosti je nutné absolvovat znovu. Pokud se začne stavět v době platnosti, stavba musí být dokončena nejpozději do 10 let od právní moci povolení.
 
Odvolání už nemusí znamenat nepřiměřený odklad

Může se stát, že některý z účastníků řízení podá odvolání. Odvolání naštěstí díky novému stavebnímu zákonu proces povolení nezkomplikuje jako dříve. Úřady si totiž nebudou „pinkat“ případ mezi sebou, a tak bude možné povolení získat do jednoho roku, i kdyby došlo jak na odvolání, tak na soudní přezkum. Pokud odvolací orgán (bude dostupný ve všech krajských městech v rámci územních pracovišť Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu) zjistí, že rozhodnutí je v rozporu se zákony, nepošle jej zpět prvoinstančnímu stavebnímu úřadu, ale ve věci rovnou rozhodne.

Řízení o povolení stavby 4. Řízení o povolení stavby
Šipka