Hurá na (virtuální) stavební úřad

Hurá na (virtuální) stavební úřad

Dali jste dohromady všechny potřebné podklady ke své žádosti o povolení rodinného domu? Největší kus práce tak máte za sebou. Teď už jen stačí podat žádost o povolení (v nové legislativě žádost o povolení záměru). Tu bude možné vyplnit přímo v Portálu stavebníka, kde vám pomůže interaktivní formulář.

Žádost musí kromě formuláře obsahovat tyto přílohy:

  • dokumentaci pro povolení záměru,
  • vyjádření / koordinovaná vyjádření / závazná stanoviska (neintegrovaných) dotčených orgánů,
  • vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  • souhlas vlastníka,
  • plánovací smlouvu (pokud je uzavřena),
  • případné další podklady, které vyžadují jiné právní předpisy.

V případě, že se požaduje ke stavbě rodinného domu výjimka z obecných požadavků na výstavbu (např. z odstupů staveb), je nutné uvést, o jakou výjimku se jedná a odůvodnit, proč se o ni žádá. Je zapotřebí doložit i vyjádření dotčených orgánů k výjimce.

Po vyplnění žádosti ji bude možné stavebnímu úřadu zaslat elektronicky nebo ji vygenerovat do formátu PDF a vytištěnou doručit osobně.

Výhodou nového elektronického systému je to, že stačí nahrát pouze jednu dokumentaci, kterou si budou moci otevřít všechny dotčené orgány. Ty se zároveň dozví o případných změnách.
Pokud vám v žádosti (včetně dokumentace) něco chybí nebo obsahuje jakékoli chyby, stavební úřad vás požádá o opravu do 10 dní od podání žádosti. Pokud však bude chybět dokumentace, stavební úřad žádost projednat nemůže a usnesením ji odloží.

Novinkou je povolení stavby ve zrychleném řízení. Pokud o něj budete mít zájem, k žádosti přiložte i souhlasy účastníků řízení se záměrem, což může být například souhlas souseda. V takovém případě je povolení vydáno jako první úkon v řízení hned poté, co předložíte všechny potřebné podklady.

Stavební úřad zkontroluje žádost (celým názvem žádost o povolení záměru) a všechny povinné podklady. Pokud součástí žádosti nejsou vyjádření, koordinovaná vyjádření nebo závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad si je sám vyžádá. Získání těchto dokumentů trvá obvykle 30 dní, případně 60 dní, nebo ve složitých případech. Pokud dotčený orgán ani v prodloužené lhůtě dokument neposkytne, uplatní se fikce souhlasu. Jednoduše řečeno se má za to, že se stavbou souhlasí, nic nenamítá a neklade si žádné podmínky pro realizaci záměru.

Hurá na (virtuální) stavební úřad! 3. Hurá na (virtuální) stavební úřad!
Šipka