5G v praxi: Roční fungování projektu 5G pro 5 měst.

2.2.2021

Kam se posunulo pět vítězných měst ve svých inovačních projektech? O projektu s národním koordinátorem Danielem Vlčkem

5G v praxi: Roční fungování projektu 5G pro 5 měst.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a dalšími partnery vyhlásily v loňském roce soutěž s názvem 5G pro 5 měst. Zájem byl značný nejen mezi největšími českými městy, ale i mezi podstatně menšími obcemi. Do soutěže se přihlásilo s konkrétními projekty a plány pro využití sítí páté generace 57 měst z celé ČR.  Odborná porota vybrala pět nejlepších návrhů z Ústí nad Labem, Jeseníku, Karlových Varů, Plzně a Bíliny. 
 
Kam se za rok své existence projekt 5G pro 5 měst posunul? A kdo se na něm podílí?  O tom jsme hovořili s národním koordinátorem Danielem Vlčkem. Od slavnostního ceremoniálu a předání diplomů zástupcům 5 vítězných měst uběhl téměř rok. 
 
Co se za tu dobu, pane Vlčku, odehrálo?
 
Původní vize a obecné koncepční záměry sloužící jako soutěžní přihlášky se s vývojem projektu jasně vyprecizovaly a díky dílčím analýzám (např. Studie rozvojového potenciálu městského kamerového dohledového systému Bílina) často získaly nový rozvojový rozměr. Spolupráce partnerů a intenzivní výměna poznatků a zkušeností také, u původně často odlišných a roztříštěných projektových záměrů, umožnila identifikaci společných charakteristik, potenciálních synergií a nových možností spolupráce. Do konce roku, tam, kde je to možné, budeme testovat technologie na existujících sítích, abychom byli technologicky a procesně připraveni na napojení na 5G sítě po jejich spuštění v pilotních lokalitách v průběhu roku 2021. 
 
Jak probíhá koordinace mezi MPO, MMR, zástupci měst a například operátory?
 
Od začátku projektu máme kvalitně nastavenou organizační strukturu i komunikační procesy. Projektový management zajišťuje MMR, obě ministerstva dále zajišťují odborné pracovníky pro znalostní transfer a podporu komunikace. Já v roli koordinátora 5G projektu zastřešuji 5 dedikovaných odborných facilitátorů a představují pomyslný komunikační uzel, kde se střetávají veškeré klíčové informace. Jsme úzce v kontaktu i s řídícím výborem 5G Aliance, pořádáme pravidelné společné meetingy, workshopy, kulaté stoly ale i osobní konzultace a pracovní výjezdy do měst, kde se setkáváme s politickou reprezentací tak, abychom zajistili maximální podporu projektu a transparentní komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. S operátory komunikujeme jak napřímo na úrovni vedení, tak skrze facilitátory na úrovni jednotlivých měst. 
 
Jak aktivní ve svých projektech města jsou a s jakými dotazy či problémy se k vám nejčastěji obrací? 
 
Všechna města jsou v rámci svých projektů skutečně aktivní, v praxi se nám osvědčilo zavedení výše zmíněné role odborných facilitátorů pro každé z měst, kteří obousměrně zprostředkovávají komunikaci mezi zástupci projektového týmu, ministerstev a vedení města. Pravidelným tématem je medializace projektu, tedy aktualizace týkající se vnímání 5G širokou veřejností a novinky v rámci dezinformačních kampaní. Na nás se města obrací zejména s otázkami týkající se nejlepší praxe či možností v kontextu dostupných technologických nástrojů. Pro tyto potřeby souběžně zpracováváme i dokument nejlepší praxe, jehož výstupem na konci projektu bude souhrn poznatků k jednotlivým technologickým vertikálám. Klíčová je pro nás v rámci komunikace i výměna zkušeností, identifikovaných rizik a sdílení ověřených postupů při řešení specifických problémů spojených s inovativními projekty a přípravě na využití vysokokapacitních sítí. Tedy komunikace napříč městy, ministerstvy a technologickým sektorem.
 
Můžete vypíchnout alespoň v obecné rovině projekty, které města připravují? V čem budou přínosem pro běžný život lidi? 
 
Byli bychom rádi, kdyby všechny technologické projekty měly primárně přínos pro lidi, ať už jsou jejich dopady na životy občanů přímé a viditelné, nebo usnadňují život více nenápadně, a občan o nich ani neví. Jde samozřejmě vždy o správné uchopení každé technologie, a o to se také od počátku snažíme v širší koordinaci se všemi partnery. Naše pilotní projekty řeší zejména bezpečnost, automatizaci dopravy, telemedicínu a zvyšování kvality a spolehlivosti digitální distanční práce či vzdělávání. Jednoznačně se jedná o projekty s vysokou přidanou hodnotou pro státní i veřejnou správu, její organizační složky a zejména právě pro občany samotné. Nejsnáze uchopitelná pro náš každodenní život v době covidové je pravděpodobně telemedicína. Jedná se o automatizaci vyšetření v terénu, možnost vyšetření lékařem na dálku, digitalizaci, přenos a integraci velkého objemu zdravotnických dat apod., které společně usnadňují a zrychlují  práci zdravotníkům a zvyšují kvalitu a rychlost poskytované péče pacientům v terénu. Do budoucna budou tyto technologie doslova zachraňovat životy díky možnosti rychlejšího a přesnějšího rozhodování  rovnou z místa zásahu.
 
Zaznamenali jste v některém z těchto měst zájem o investice ze strany inovačních firem, které by díky 5G sítím zde mohly testovat své nové technologie?
 
Projekt je zatím stále ve fázi pilotního testování, takže se města soustředí zejména na realizaci dle jednotlivých soutěžních záměrů s již definovanými partnery. Inovativní firmy si však samozřejmě uvědomují význam 5G a ty ostatní potenciální přínosy těchto sítí začínají také postupně vnímat. Takže ano, registrujeme zájem a zvědavost, o konkrétních investicích se zatím nejedná, čekáme na výsledky testovacích provozů, protože je ještě nutné spoustu věcí vyzkoušet v terénu. Samozřejmě ale s těmito investicemi do budoucna počítáme a cílíme na ně, je to i jedním z deklarovaných benefitů pro města a jejich občany, které 5G sítě mají zprostředkovat – rozvoj lokálního a regionálního ekonomického a technologického ekosystému a vlastně je to obrovská příležitost i pro celou ČR, najít si v tomto segmentu svou roli, např. na poli vývoje hardware nebo kybernetické bezpečnosti nových integrovaných projektů.