Knihovna Ústavu územního rozvoje

31.03.2016: Ústav územního rozvoje zřizuje odbornou knihovnu, která je specializovaná na publikace, které spadají do činnosti Ústavu územního rozvoje dle jeho zřizovací listiny.
Knihovní fond obsahuje knihy, české i zahraniční časopisy, zprávy, překlady, statistické ročenky, slovníky, encyklopedie, plány měst, turistické mapy, atlasy a elektronické zdroje a v současné době čítá asi 12 tisíc knihovních jednotek.

Knihovna buduje fondy v rámci své informační gesce. Základ knihovního fondu tvoří fond knihovny Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA), zrušeného v roce 1994.

Informační činnost VÚVA byla v letech 1954-1994 zaměřena na výstavbu, architekturu a územní plánování. Zřizovací listina ÚÚR vymezuje tyto obory činnosti: územní plánování a stavební řád, výstavba, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky, cestovní ruch, evropské záležitosti.

Vzhledem k informační gesci knihovny je složení jejího knihovního fondu a jeho zpracovaní do databáze vysoce specializované a jedinečné v rámci celé České republiky.

Informační a výpůjční služby knihovny jsou svým odborným zaměřením určeny jednak pro zřizovatele, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a pracovníky ÚÚR, dále orgány státní správy a samosprávy, pracovníky a studenty vysokých škol a odbornou veřejnost.