Odbor územního plánování

Informace o kompetencích odboru územního plánování (OÚP-81) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

Hlavním posláním odboru územního plánování je zejména výkon funkce ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, Politiky územního rozvoje a pořizování územně plánovacích podkladů pro potřeby pořizování Politiky územního rozvoje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.
Odbor dále zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků v oblasti územního plánování, urbanismu, architektury v souvislosti s veřejnými zájmy v území, jako jsou např. rozvoj dopravní a technické infrastruktury, ochrana a péče o životní prostředí, kulturní, archeologické a přírodní dědictví nebo ochrana životů a zdraví obyvatel.
Odbor územního plánování zřizuje organizační složku státu k řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury, jíž je Ústav územního rozvoje (ÚÚR)    


Adresa:
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 3, Praha 1

 
Ředitel odboru:
Ing. Roman Vodný, Ph.D.
Tel.: +420 224 862 123
E-mail: roman.vodny@mmr.cz
 
Sekretariát odboru:
Marta Opletalová
Tel.: +420 224 862 302; 307
Fax: +420 224 862 285
E-mail: marta.opletalova@mmr.cz


Členění odboru územního plánování:
    
Oddělení územního rozvoje
Vedoucí oddělení: Ing. Filip Novosád
Tel.: +420 224 862 279
E-mail: Filip.Novosad@mmr.cz
 
Oddělení koncepční a metodické
Vedoucí oddělení: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Tel.: +420 224 862 301
E-mail: josef.morkus@mmr.cz    
 
Oddělení územně správní
Vedoucí oddělení: Ing. Vladimír Voldřich, zástupce ředitele odboru
Tel.: +420 224 862 276
E-mail: Vladimir.Voldrich@mmr.cz