Novelizace autorizačního zákona

17.08.2017: Informace k novelám zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
V roce 2016 byla přijata novela autorizačního zákona vyvolaná změnou zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Změna zákona byla provedena z důvodu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1042/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, a to z důvodu zajištění kompatibility českého právního řádu s evropskou legislativou.
Tato novela vstoupila v platnost společně s novelou zákona o uznávání odborné kvalifikace     zákonem č. 126/2016 Sb. [PDF, 436.11KB],
dne 1. 5. 2016.

 V roce 2017 byla přijata novela autorizačního zákona vypracovaná a předložená Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2015, a to z důvodu provedení úprav a zpřesnění některých ustanovení autorizačního zákona představujících problémy v aplikační praxi a uvedení autorizačního zákona do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Tato novela autorizačního zákona vstoupila v platnost     zákonem č. 459/2016 Sb. [PDF, 280.03KB], dne 1. 1. 2017.