Informace o ukončení výzvy č. 9 IROP „Územní studie“

12.06.2017: ŘO IROP oznámil, že dne 6. 6. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.
ŘO IROP oznámil, že dne 6. 6. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Předmětem aktualizace je zkrácení ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy IROP. Alokace výzvy je 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie (EFRR).

Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 145 mil. Kč (podíl EFRR). Více informací naleznete zde ( DotaceEU.cz - Výzva č. 9 Územní studie)

V rámci IROP však nadále zůstává možnost čerpat finanční prostředky EU na dokumenty územního rozvoje z výzvy č. 45 IROP, vyhlášené ze specifického cíle 4.1 „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“ – více informací k této výzvě naleznete zde (DotaceEU.cz - Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD).