Dotace na územní plány z národního programu pro rok 2018

11.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 na dotační titul „Územní plán“.
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč.
Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova).
Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru (schválené zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007).
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017 (do 12.00 hodin). Při předložení žádost je třeba, mimo jiné, mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem územního plánu a schválené zadání územního plánu.
Odbor územního plánování MMR pořádá konzultační seminář k této výzvě dne 23. 10. 2017.
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií a metodického pokynu k výzvě naleznete zde.