Archiv sekce Informace a aktuality

V této sekci jsou zařazeny staré informace a aktuality. MMR zveřejňuje tyto materiály pouze jako informační.
Fotografie z pražského semináře

11. července 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny, které jsou jedním z ...

18. května 2016: Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. ...

24. března 2016: Legislativní rada vlády na svém 175. zasedání ve čtvrtek 24. března 2016 měla na programu projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a další související zákony.

11. března 2016: Dne 8.3.2016 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 29/2016 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora ...

24. února 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat studii, zabývající se dopady architektonické činnosti na ekonomiku ČR. Studie hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonnost České ...

20. listopadu 2015: Vyhlášení vítězů tradiční celostátní soutěže proběhlo 11. 11. 2015.

9. listopadu 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje.

26. října 2015: V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je součástí prioritní osy 3 „Dobrá správa územní a zefektivnění veřejných institucí“ specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního ...

8. ledna 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí a krajů zveřejnilo aktualizované metodické návody k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

2. listopadu 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2016 na dotační titul ...

1. října 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

17. dubna 2015: Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ...

26. listopadu 2014: Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním ...

29. května 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 ...

5. května 2014: V souvislosti s přípravou 3. úplné aktualizacé územně analytických podkladů obcí i krajů byl aktualizován metodický návod "Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací"

23. dubna 2014: Dne 16. dubna 2014 se uskutečnilo v Budapešti neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska.

12. února 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci své metodické činnosti připravilo ve spolupráci s krajskými úřady, Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR výkladové semináře na téma „Obsah ...

26. května 2014: Vláda ČR projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

17. září 2013: Předmětem projektu je zpracování kompletních podkladů (vyhodnocení ekonomických, finančních a legislativních dopadů) pro realizaci digitalizace procesů územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle ...

26. února 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozeslalo Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále též „Zpráva“) do vnějšího připomínkového řízení a současně umožnilo podávat k ní připomínky ze ...

26. října 2012: Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident republiky dlouho připravovanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Novela vyšla ve Sbírce zákonů 22. října 2012 pod číslem 350 ...

23. listopadu 2011: Parlament dne 6. září 2011 přijal zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela, která  nabývá účinnosti 1. ledna ...

1. srpna 2011: Ve dnech 6. - 7. října 2011 proběhla v Plzni 18. celostátní konferenci o ÚP a SŘ pořádaná odbory územního plánování a stavebního řádu MMR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. 

21. září 2010: Prezentace Ing. Evy Fialové z porady s krajskými úřady dne 21.9.2010

1. června 2010: Vláda ČR dne 24. května 2010 na svém jednání schválila usnesením č. 368 návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který se týká způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe ...

4. června 2010: Vláda ČR dnes na svém jednání schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, který byl pořízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

1. června 2010: K zabezpečení podmínek pro jmenování autorizovaným inspektorem podle § 143 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), byla učiněna následující opatření:

1. června 2010: Dne 29. srpna 2007 byly zprovozněny nové webové stránky www.autorizovaniinspektori.cz .

1. června 2010: Evidence územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 23 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně ...

1. června 2010: Otázky k ústním zkouškám ke stažení

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven