Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2018

Program Podpora bydlení pro rok 2018

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

    Výzva [PDF, 166.45KB] upravuje termíny pro podání žádostí o dotaci z podprogramů Podporované byty, dotačních titulů Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a podprogramu Bytové domy bez bariér programu Podpora bydlení pro rok 2018. 


Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR začíná běžet dnem 13. října 2017 a končí dnem 5. ledna 2018. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky není přípustné

UPOZORNĚNÍ - podatelna MMR, Staroměstské náměstí č. 6 bude pro příjem žádostí dne 5. 1. 2018 otevřena do 16:00.

V souvislosti s vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu:
  • Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován     Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 388.04KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací. 
Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2018: 
Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Podporované byty Pečovatelské byty 120 000
Komunitní dům seniorů 120 459
Bytové domy bez bariér 60 000
Celkem 300 459
 

Semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení

V návaznosti na vyhlášenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci pořádá MMR semináře pro žadatele o dotaci. Dva bezplatné semináře budou probíhat ve dnech 12. a 14. prosince 2017 v prostorách Akademie veřejného investování MMR, na adrese Pařížská 4, Praha 1 - Staré Město. Cílem seminářů bude představení vyhlašovaných podprogramů a dotačních titulů, tedy Pečovatelských bytů, Komunitních domů seniorů a Bytových domů bez bariér. Více informací naleznete v     pozvánce [PDF, 256.4KB]

13. října 2017: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

12. října 2017: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven