Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2017

Program Podpora bydlení pro rok 2017

Dne 3. března 2017 schválila ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 9/2017 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2017.

Výsledky posouzení a hodnocení žádostí

Schválené žádosti:

Regenerace sídlišť 
Pečovatelské byty 
Vstupní byty 
Komunitní domy seniorů 
Olověné rozvody 
Bytové domy bez bariér 

Náhradní žádosti:

Regenerace sídlišť 
Bytové domy bez bariér 

Zamítnuté žádosti:

Regenerace sídlišť 
Pečovatelské byty 
Vstupní byty 
Komunitní domy seniorů 
Bytové domy bez bariér 

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016  ze dne 7. 10. 2016 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.


    Výzva [PDF, 158.78KB] upravuje termíny pro podání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017. 

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016

UPOZORNĚNÍ - podatelna MMR, Staroměstské náměstí č. 6 bude pro příjem žádostí dne 30. 12. 2016 otevřena do 12:00.

V souvislosti s vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu:
  • Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován     Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 387.63KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací. 
Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2017: 
Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 000
Podporované byty Pečovatelské byty 140 000
Vstupní byty 40 000
Komunitní dům seniorů 140 000
Olověné rozvody 6 000
Bytové domy bez bariér 45 000
Celkem 411 000
 

 

17. října 2016: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

17. října 2016: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

17. října 2016: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč ...

17. října 2016: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven