Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Ostatní > Oznámení obcím – tzv. desetileté půjčky

Oznámení obcím – tzv. desetileté půjčky

29.12.2008: Oznámení změny čísla účtu pro splacení státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu (tzv. desetiletých půjček) obcím, které návratnou finanční výpomoc získaly od MMR prostřednictvím okresních úřadů v letech 1997 - 2000 a poskytovaly je formou půjček z účelových fondů obcí.

Dle zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení v platném znění mezi příjmy SFRB patří i splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje číslo účtu, kam obce zapůjčené prostředky v termínu do deseti let od uzavření smlouvy musí vrátit:

účet Státního fondu rozvoje bydlení u ČNB

č. ú. 9527001/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo obce.

V poznámce na příkazu k platbě bude uveden název obce.

Obce žádáme o zaslání avíza o platbě, kde budou uvedeny následující údaje:

  • bývalý příslušný okresní úřad
  • specifikace, zda se jedná o běžnou půjčku na obnovu a modernizaci bytového fondu nebo o půjčku získanou z důvodu povodní či povětrnostních podmínek
  • v kterém roce byly prostředky zapůjčeny

Avízo zašlete na níže uvedené adresy:

  • Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá třída 13, 110 00 Praha 1
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1