Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Vyhlášené výzvy > Druhá výzva pro externí hodnotitele ...

Druhá výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

21.07.2016:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR-ORP“), jako gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, vyhlašuje tímto výzvu pro externí hodnotitele integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií upravuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, schválený usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 (dále též „MPIN“), v aktuálním znění verze 2 z listopadu 2015. V souladu s tímto metodickým pokynem jsou integrované strategie posuzovány ve dvou fázích.
 
 1. Kontrolu (hodnocení) formálních náležitostí a přijatelnosti zajišťuje MMR-ORP s využitím externích hodnotitelů, hodnocení každé strategie je prováděno paralelně dvěma nezávislými hodnotiteli.
 2. Hodnocení integrovaných strategií ve fázi tzv. věcného hodnocení realizují příslušné řídicí orgány programů Evropských strukturálních a investičních fondů, s jejichž podporou mají být navrhovaná opatření dotčených integrovaných strategií realizována (dále též „ŘO“).
Žádost o podporu SCLLD je podávána v českém jazyce prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů MS2014+, v němž rovněž probíhá proces hodnocení a schvalování integrované strategie. Hodnocení je prováděno podle vylučovacích kritérií protokolu o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, viz příloha č. 2 MPIN, hodnocení kritéria je nutné vždy zdůvodnit.

Žádost o podporu SCLLD může být v každé fázi hodnocení vrácena žadateli k doplnění/přepracování. V případě, že je strategie vrácena k přepracování z fáze věcného hodnocení ŘO, následuje při opakovaném podání žádosti opět hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (viz MPIN, kapitola 8.3.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a 8.3.2 Věcné hodnocení). Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jedné žádosti o podporu strategie může tedy kromě prvního komplexního hodnocení zahrnovat opakovaná dílčí hodnocení/kontroly žádosti po opravách/doplnění žádosti na základě připomínek hodnotitelů.

Školení pro hodnotitele bude realizováno ze strany MMR prezenční formou v termínech stanovených podle aktuální potřeby. Hodnotitelům bude ze strany MMR poskytnuta metodická příručka.  

Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií je otevřena od 21. července 2016 do 5. srpna 2016, výzva je průběžná. Účelem této výzvy je doplnění stávajících kapacit externích hodnotitelů. V případě naplnění potřebných kapacit je možné výzvu ukončit dříve. Tato skutečnost bude oznámena nejméně 3 pracovní dny před ukončením. V případě, že se ve stanoveném termínu pro podání žádostí o status hodnotitele nepřihlásí potřebný počet uchazečů, může být výzva prodloužena. Předpokládaná doba spolupráce je období od 15. srpna 2016 do 31. prosince 2016 v závislosti na aktuálním průběhu procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií. MMR bude od externího hodnotitele požadovat kapacitu v rozsahu nejméně 12 hodin týdně.

Výběr hodnotitelů bude probíhat na základě elektronické žádosti a předložených příloh. S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda o provedení práce (DPP). Objem požadovaných prací bude záviset na průběhu procesu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 

Obecné požadavky na uchazeče

 • trestní bezúhonnost, právní způsobilost
 • výborná znalost českého jazyka
 • dobrá uživatelská znalost práce s PC
 • internetové připojení pro online práci v monitorovacím systému MS2014+
 • vlastnictví kvalifikovaného elektronického certifikátu
 • časová flexibilita

Odborné požadavky na uchazeče

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • prokazatelná zkušenost se zpracováním nebo hodnocením rozvojových strategických dokumentů na místní nebo regionální úrovni
 • prokazatelná znalost metody LEADER/CLLD a/nebo MPIN
 • znalost prostředí fondů EU výhodou (zpracovatel, řešitel nebo hodnotitel projektu)
 • analytické myšlení, schopnost objektivního hodnocení

Požadované přílohy žádosti

 • strukturovaný životopis (obsahující jméno, příjmení, titul(y), nejvyšší dosažené vzdělání, průběh dosavadní praxe, splnění obecných a odborných požadavků),
 • seznam 3 referenčních zakázek nebo projektů spojených s tvorbou nebo hodnocením rozvojových dokumentů na místní nebo regionální úrovni, který rovněž obsahuje konkrétní profesní vazby na nositele strategií, jež by mohly představovat střet zájmů.
Nezbytné náležitosti podání elektronické žádosti
 
Žádosti o status externího hodnotitele jsou podávány prostřednictvím portálu externího uživatele IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+, viz https://mseu.mssf.cz    . Žádost o status externího hodnotitele je možné podat pouze v období příjmu žádostí a je ji nutné podepsat s využitím kvalifikovaného elektronického certifikátu. Příručka pro žadatele o status externího hodnotitele bude zveřejněna zároveň s touto výzvou.

Uchazeč podáním žádosti stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu výše uvedené pracovní činnosti znamenaly střet zájmů. 

Zasláním žádosti uděluje uchazeč souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že proces registrace se sestává z několika kroků, včetně lhůty potřebné pro zaslání aktivačního kódu, doporučujeme neodkládat registraci na poslední den otevření výzvy.
 

Přílohy výzvy 

    Postup registrace externího hodnotele [PDF, 818.87KB]
    Žádost o status hodnotitele [PDF, 1.37MB]
Uživatelská příručka Vlastnosti ISKP14+

Bližší informace poskytnou 

Ing. Milena Brožová - Milena.Brozova@mmr.cz, tel. 224 86 40 01
Ing. Johana Benešová - Johana.Benesova@mmr.cz, tel. 224 86 40 20