Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Demolice budov v sociálně vyloučených ...

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018

07.11.2017: Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitou (SVL). Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu jsou obce. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Rozhodnutím ministryně č. 55/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí.
Žádosti je možné podávat od 07.11.2017. Ukončení příjmu žádostí: 25.01.2018 (do 12 hodin).

    Zásady podprogramu [PDF, 243.43KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 46.11KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS-ISPROFIN [MS Excel, 50.49KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. [MS Excel, 34.04KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.59KB]
    Příloha č. 5 - Projekt následného využití [MS Word, 39.51KB]
    Příloha č. 6 - Seznam ORP s obcemi se SVL [PDF, 339.91KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 155.35KB]

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz 

Aktualizováno dne: 07.11.2017