Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Demolice budov v sociálně vyloučených ...

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016

26.02.2016: Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.
Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). 
Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Rozhodnutím ministryně č. 23/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí. Žádosti je možné podávat od 26.02.2016.
Ukončení příjmu žádostí: 29.04.2016.
Elektronické vkládání žádostí    

    Zásady podprogramu [PDF, 297.56KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení [MS Word, 49.02KB]
    Příloha č. 2 - Vyúčtování [MS Excel, 112.5KB] 
    Příloha č. 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 51.27KB]
    Příloha č. 4 - Soupis dokladů [MS Excel, 36.17KB]
    Příloha č. 5 - Projekt následného využití [MS Word, 44.04KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 263.08KB]
    Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), v jejichž správním obvodě se nacházejí obce se sociálně vyloučenou lokalitou (SVL) [PDF, 334.53KB]
Seznam obcí se SVL je k dispozici u správce programu

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 14.46KB]

Rozhodnutí ministryně č. 62/2016 ze dne 14.07.2016:
    Seznam vyhodnocených žádostí [PDF, 210.81KB]