Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Koncepce a strategie > Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

12.07.2013: Dne 15. 5. 2013 byla usnesením vlády ČR č. 344 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo podle Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013 materiál „Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 -2020“ (dále jen „Strategie“).
 
Strategie je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj.
 
Obecné požadavky na obsah Strategie jsou rámcově upraveny v § 5 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“). V souladu s ustanovením § 4 zákona o podpoře regionálního rozvoje je ve Strategii obsaženo také vymezení státem podporovaných regionů. 
 
Strategie zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR (především na úrovni obcí s rozšířenou působností), jejíž závěry se odrážejí v návrzích cílů, priorit a konkrétních opatření definovaných pro potřeby regionálního rozvoje. Implementační část nastavuje systém realizace regionálního rozvoje v rovině řídící i koordinační a monitorovací na centrální/sektorové i regionální úrovni po stránce instrumentální (nástrojové), institucionální a zdrojové.
 
Strategie je pojata tak, aby propojovala odvětvová hlediska a přístupy s územními aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových okruhů, priorit a souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat.
 
Příprava Strategie byla zahájena v roce 2011 a materiál byl připraven a následně projednán s širokým okruhem identifikovaných dotčených aktérů a členů pracovní skupiny, ustavené pro monitorování průběhu prací spojených s pořízením Strategie. Do této činnosti se zapojili zástupci regionů (reprezentující všechny kraje ČR), obcí (Svaz měst a obcí ČR.), státní správy (ministerstva s působnostmi zásadně ovlivňujícími regionální rozvoj) a v neposlední řadě také hospodářští a sociální partneři.
 
Strategie regionálního rozvoje byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a v souladu s aktualizovanou Metodikou posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví. Celý proces SEA byl završen Ministerstvem životního prostředí, které vydalo pod č.j. 25683/ENV/13 ze dne 22. dubna 2013 závěrečné souhlasné stanovisko.

Kontaktní osoba:
Mgr. František Kubeš
vedoucí oddělení urbánní politiky
e-mail: frantisek.kubes@mmr.cz
tel.: +420 224 864 471