Rok 2014 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 61/2014 ze dne 23. 4. 2014 byl schválen seznam navržených akcí k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem. Termín předkládání žádostí začal 30. listopadu 2013 a byl ukončen 13. února 2014

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, to vše včetně marketingu zrealizovaných výstupů akcí.

Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.

Elektronický formulář Žádosti je umístěn na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad     

Seznam schválených a navržených akcí k financování ze státního rozpočtu:
    Cestování dostupné všem 2014 - návrh dotace [PDF, 221.43KB]

Seznam akcí navržených jako náhradní akce:
    Cestování dostupné všem 2014 - náhradní akce [PDF, 119.53KB]

Dokumenty ke stažení - 2. vlna povinných příloh
    Postup výběru dodavatele [PDF, 434.26KB]
    Zjednodušený formulář EDS 2014 [MS Excel, 132KB]
    Podpisový vzor 2014 [MS Word, 54KB]
    Metodický pokyn pro příjemce dotací - čerpání dotací NPPCR [PDF, 453.05KB]

    FORMULÁŘ - průvodní dopis k proplacení faktury [MS Word, 47.31KB]
    Upřesňující informace k Metodickému pokynu - čerpání dotací -doplnění [PDF, 318.2KB]
    Příručka k pojmu jeden podnik [PDF, 731.1KB]
    Čestné prohlášení pro žadatele o podporu de minimis [MS Word, 69.5KB]
    Nařízení Komise (EU) č.1407 [PDF, 885.63KB]

Dokumenty ke stažení -  1. výzva pro rok 2014

    Výzva 2014 [PDF, 302.42KB]
    Zásady pro žadatele - Cestování dostupné všem 2014 [PDF, 747.78KB]
    Metodický pokyn - přílohy k žádosti 2014 [PDF, 296.02KB]

    Prezentace seminář - 8.1.2014_NPPCR-2014 Cestování dostupné všem [PDF, 1.63MB]
    Prezentace seminář - 8.1.2014_NPPCR-RADY [PDF, 942.42KB]

1. prosince 2014: Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2015) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace). V případě, že akce bude dokončena (fyzicky i finančně) ve ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven