Rok 2011 - Podprogram Cestování dostupné všem

Cílem vyhlášeného podprogramu bylo podpořit formou dotace podnikatelské subjekty v tvorbě nových produktů CR se zaměřením na specifické cílové skupiny. Podporovanými aktivitami byly rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty dále pak zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a aktivity zajišťující lepší orientaci po atraktivitách CR pro handicapované.

6. ledna 2012: Zprávu včetně požadovaných příloh mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2011, podprogramu Cestování dostupné všem. Příjemci dotace s termínem ukončení ...

6. ledna 2012: Závěrečné vyhodnocení akce mají povinnost předložit všichni příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2011, podprogramu Cestování dostupné všem. Zásady postupu "Závěrečného ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven