Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Prováděcí dokument ke Koncepci státní ...

Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013

17.12.2008: Usnesením č. 913 ze dne 23. července 2008 vláda ČR schválila Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Koncepce).

Prováděcí dokument ke Koncepci představuje akční plán, ve kterém jsou ve střednědobém horizontu popsány konkrétní nástroje k dosažení realizace záměrů Koncepce, která byla jako základní rozvojový dokument pro oblast cestovního ruchu schválena vládou ČR usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007.

V příloze výše uvedeného usnesení vlády ČR je uvedena tabulka s rozdělením odpovědností subjektů za plnění opatření Koncepce. Toto rozdělení je však velmi rámcové a nezahrnuje odpovědnosti za konkrétní aktivity Koncepce. Cílem Prováděcího dokumentu je další rozpracování jednotlivých aktivit, ke kterým jsou následně stanoveny konkrétní nástroje nutné pro jejich realizaci, určen způsob realizace a doba realizace včetně stanovení realizátora, který bude zodpovědný za plnění dané aktivity.

Součástí Prováděcího dokumentu jsou i finanční tabulky operačních programů, ze kterých je v období let 2007 – 2013 možné cestovní ruch podporovat a které jsou tedy jedním z hlavních nástrojů realizace Koncepce. Na realizaci jednotlivých aktivit Koncepce budou rovněž použity finanční prostředky MMR, dalších resortů, Českého statistického úřadu, krajů, měst a obcí a soukromé zdroje. Tyto zdroje však nelze v dlouhodobém horizontu vyčíslit, a proto nejsou součástí finančních tabulek.

Implementace Prováděcího dokumentu ke Koncepci bude realizována prostřednictvím nástrojů v něm uvedených (Operační programy EU, rozpočty jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy atd.).

Právě schválený Prováděcí dokument tak představuje významný nástroj, který povede k postupnému naplnění a dosažení všech cílů Koncepce, jejíž úspěšná realizace je z hlediska dalšího rozvoje cestovního ruchu v  ČR velmi důležitá.