Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Programy a dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace ...

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2013

 
Program podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2013

V souladu s usnesením vlády č. 410 ze dne 13. června 2012 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013 a usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2013 (ke každé oblasti podpory jsou vyjmenovány podporované aktivity):

1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj:
1.1. Aktivity podporující udržitelný rozvoj.
1.2. Podpora místního rozvoje v oblasti cestovního ruchu, Podpora rozvoje sociální turistiky (cílové skupiny – děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři občané s handicapem) v kontextu udržitelného rozvoje cestovního ruchu

2. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb:
2.1. Podporovat správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména spolupráci se stavebními úřady. Iniciovat řešení nebezpečných míst a iniciovat odstraňování architektonických bariér. Zpracovávat a poskytovat metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

3. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů:
3.1. Právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty, jejichž předmětem budou výše vyjmenované podporované aktivity uvedených oblastí podpory a které zároveň spadají do působnosti ministerstva. Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. 9. 2012 (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum poštovního razítka.