Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají? Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších dotazů.

FAQ - Novela stavebního zákona

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela stavebního zákona – principy a příklady přínosů
 
Novela stavebního zákona – urychlí přípravu staveb, ulehčí život větším i drobným stavebníkům.

Stavební zákon patří k zákonům, které, ač jsou velmi rozsáhlé a složité, mají dopad na nejširší vrstvy obyvatel. Každý stavebník, ať už občan, který chce na svém pozemku stavět domek, nebo stát, budující dálnice, se s ním dostává do kontaktu. O jak složitou a komplexní normu se jedná, dokazuje skutečnost, že kromě stavebního zákona je navrhována změna i dalších 35 souvisejících zákonů.

Smyslem v odborných kruzích již široce diskutované změny, je zejména zjednodušení a ulehčení nejen povolování staveb, ale i procesu jejich vlastní realizace.
 
Hlavní principy chystané v novele stavebního zákona:
 
Na úseku územního plánování:

 1. Zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení. Zkrácení procesu u aktualizací a změn vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí bude cca o 8 měsíců.
 2. Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen ze dvou na čtyři roky.
 3. Bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy (dosud omezení na územní plánování).
 4. Budou zkráceny lhůty v soudním řádu správním umožňující přezkum opatření obecné povahy- dosavadní tři roky způsobovaly velkou nestabilitu a nejistotu v území.
 5. Ve vazbě na koordinované řízení, které nebude vydáváno orgány územního plánování, budou soulad s územně plánovací dokumentací a koordinace využívání území, které jsou úkolem územního plánování, zajišťovány formou závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu.
 6. Podmínkou účinnosti aktualizace a změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění právního stavu této dokumentace po aktualizaci nebo změně. Je nutné řešit stav, kdy po několika změnách se stala územně plánovací dokumentace nepřehledná a bylo velice sporné, podle jakého právního stavu se vlastně rozhoduje.
 7. Územní studii bude moci nechat zpracovat (a uhradit) i žadatel/investor, pokud dodrží schválené zadání. Zadání i schválení možnosti využití této studie pro rozhodování bude ponecháno úřadu, aby řešení nebylo navrženo na úkor veřejných zájmů.
 
 
Na úseku stavebního řádu:
 
 1. Zavedení koordinovaného řízení, které bude představovat spojení územního a stavebního řízení, výsledkem bude vydání jednoho koordinovaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (i u staveb speciálních a jiných).
Příslušným k vedení koordinovaného řízení u obecných staveb bude obecný stavební úřad.
Pro vybrané speciální stavby – stavby pozemních komunikací bude příslušný k vedení koordinovaného řízení silniční správní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ministerstvo dopravy) a v případě stavby dráhy drážní úřad.
 
Pro vybrané energetické stavby bude příslušný pro vedení koordinovaného řízení ministerstvo průmyslu a obchodu.
 
Novela stavebního zákona zachovává i současnou právní úpravu samostatného územního řízení a samostatného stavebního řízení. Investor si bude moci zvolit, zda půjde těmito samostatnými postupy, či zda si požádá o vydání koordinovaného povolení.
 
 1. Koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, kdy do koordinovaného řízení bude integrován dnes samostatný postup posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závazné stanovisko příslušného posuzujícího úřadu (krajského úřadu, nebo ministerstva životního prostředí) nebude vydáváno v samostatném postupu před řízením u stavebního úřadu, ale až v rámci řízení. Tento postup by měl přispět ke zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace staveb.
Na stejných principech bude založeno i územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
 
Další příklady přínosů novely stavebního zákona:
 
Jak ulehčí život stavebníkům, zejména drobným?
 
 • Umožní svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků, tedy bez určení zastavěné plochy. Dnes je možno stavět svépomocí pouze do 150 m2. Podle novely stavebního zákona bez tohoto omezení.
 • Bazén nebo skleník si na pozemku rodinného domu nebo na pozemku pro rodinnou rekreaci bude moci postavit každý pouze na základě jejich umístění a bez následného povolování (tedy bez ohlášení nebo stavebního povolení).  Doposud ještě platí omezení, kdy taková stavba může mít maximálně 40 m2 rozlohy a 5 metrů výšky. To však chce novela zrušit. 
 • Stavebník nebude muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek  bude-li se žádost týkat nemovité věci rozdělené na jednotky, předloží stavebník pouze souhlas správce nebo společenství vlastníků O umístění i povolení stavby bude tedy rozhodnuto i bez toho, zda mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku jsou vyřešeny soukromoprávní vztahy.
 • Dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu, a budou tedy podléhat kontrole veřejnosti.

Účinnost novely stavebního zákona:
Vláda schválila návrh novely stavebního zákona 21. září 2016, předpokládaná doba nabytí účinnosti s ohledem na šestiměsíční legisvakanční lhůtu je leden 2018.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz