Strategie regionální rozvoje ČR 2021+

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s řadou partnerů, vytvořilo národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje, kterým je Strategie regionálního rozvoje ČR. Povinnost tvorby dokumentu je dána zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Jedná se o dokument, který definuje základní oblasti podpory regionálního rozvoje v horizontu sedmi let s ohledem na podporu dynamického a vyváženého a udržitelného rozvoje území.

Územní dimenze > Strategie regionální rozvoje ČR 2021+
Hlavním smyslem dokumentu je určit, ve kterých tematických oblastech je potřebný či žádoucí územně specifický přístup a definovat jaké odlišné nástroje by měly být realizovány v různých územních cílech. Územně specifický přístup je chápán tak, že jednotlivé politiky, programy nebo nástroje státu nepřistupují shodně k celému území ČR. Naopak politiky a programy dokáží zohledňovat specifické potřeby jednotlivých území, které se odrážejí v jednotlivých programech pro podporu rozvojových aktivit.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ primárně řeší témata, která je nutné řešit z národní úrovně. Zároveň jsou to taková témata, které jsou z národní úrovně ovlivnitelná, ať už přímo, vlastními aktivitami státu nebo nepřímo tím, že stát bude iniciovat řešení, která mají v kompetenci ostatní hráči, např. samosprávy. Strategie také není zastřešujícím dokumentem stanovujícím žádoucí vývoj ČR ve všech oblastech. Jedná se o dokument, který definuje, ve kterých tématech je vhodné uplatňovat odlišné nástroje v odlišných územních kontextech (tj. územní specifika), a které národní sektorové politiky mají mít odlišné územní důsledky, a je třeba do nich zakomponovat územní dimenzi.

Dokument svým zaměřením vychází ze Strategického rámce ČR 2030, který je zastřešujícím rozvojovým dokumentem ČR. Rovněž není nadřazen ostatním strategickým dokumentům státu, nicméně vstupuje do nich při definování jejich územní dimenze. Strategie také nepředstavuje výčet priorit ČR financovaných v novém programovém období EU. Dokument také slouží jako vodítko pro krajské samosprávy při tvorbě strategií rozvoje územních obvodů krajů. Naplňování cílů dokumentu bude realizováno prostřednictvím akčních plánů.

Harmonogram SRR
Pracovní skupiny
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena