Jste zde: Úvodní strana > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ...

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“). Pracovní skupina působí v gesci MMR a vznikla transformací původní pracovní skupiny pro koordinaci krajských koncepcí udržitelného rozvoje RVUR. Činnost této původní pracovní skupiny probíhala pouze v roce 2003, kdy byla pořízena strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Původní pracovní skupina se soustřeďovala zejména na očekávané zpracování strategií a nezabývala se zajišťováním informovanosti krajů o udržitelném rozvoji a podpoře zapojení krajů v procesu přípravy a implementace SUR ČR.
V roce 2007 navrhlo MMR transformaci této pracovní skupiny a změnu jejího názvu a  zaměření. Návrh byl projednán a schválen na 17. zasedání RVUR dne 27. 5. 2008.
 
Hlavním cílem současné pracovní skupiny je zajištění informovanosti krajů o otázkách udržitelného rozvoje a podpora zapojení krajů a dalších subjektů na regionální a místní úrovni do procesu implementace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Důležitým tématem je analýza a řešení problémů s implementací strategických dokumentů na úrovni krajů a obcí. Dalším zásadním bodem je podpora tvorby indikátorů udržitelného rozvoje – propojení národní, krajské a místní úrovně. Pravidelně se pracovní skupina věnuje postupu prací na Politice územního rozvoje ČR a Strategii regionálního rozvoje ČR. Významná je i podpora spolupráce s kraji a obcemi při naplňování činností souvisejících s novým stavebním zákonem.
 
Statut a Jednací řád pracovní skupiny– vzhledem k tomu, že pracovní skupiny nemají svůj statut a jednací řád, řídí se pracovní skupina přiměřeně statutem a jednacím řádem RVUR. Podle Statutu a Jednacího řádu RVUR pracovní skupina jedná neformálně a rozhoduje konsensuálně. Z jednání se pořizuje neformální zápis. Účast na jednání je pro členy povinná a může být výjimečně nahrazena zástupcem s písemným pověřením.