Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné zakázky a PPP > Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

 
Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách    , ve znění pozdějších předpisů, a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb.,  o koncesních smlouvách a koncesním řízení    , informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce  v následujících oblastech:


Věstník veřejných zakázek     - zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných zakázkách, koncesním zákoně a jejichž realizace je upravena v Nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 a v prováděcích předpisech k uvedeným zákonům. Tímto nařízením se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a zrušuje se jím dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005 (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/    ). 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů     - vede Ministerstvo pro místní rozvoj, do seznamu jsou zapsáni dodavatelé, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/List-of-Approved-Economic-Operators).

Seznam systémů certifikovaných dodavatelů     - Systémy certifikovaných dodavatelů umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou, prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/List-of-Systems-of-Certified-Economic-Operators).

Statistické výstupy o veřejných zakázkách     – informace vycházející z uveřejněných formulářů v uveřejňovacím subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Statistical-Outputs-on-Public-Contracts).

Klasifikace a číselníky     - zpřístupněny číselníky a klasifikace, které souvisí s metodikou a validací uveřejňovacích formulářů. Především se jedná o číselníky CPV, územní klasifikaci apod. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Code-Lists-and-Classifications).

Rejstřík koncesních smluv     - veřejně zpřístupňuje informace týkající se uzavřených koncesních smluv dle zákona č. 139/2006 Sb. (koncesní zákon) a to po celou dobu platnosti těchto koncesních smluv. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Register-of-Concession-Contracts).

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek    tj. seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uložen zákaz plnění veřejných zakázek. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Rejstrik-osob-se-zakazem-plneni-verejnych-zakazek).

Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv    tj. seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl uložen zákaz plnění koncesních smluv podle § 27a odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. (www.portal-vz.cz/Information-System-on-Public-Contracts/Rejstrik-osob-se-zakazem-plneni-koncesnich-smluv).

Metodická podpora zadávaní veřejných zakázek    : Portál o veřejných zakázkách a koncesích (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicke-pokyny).