Kvalifikační požadavky

20.08.2014: ­
Zájemce o živnost dražebníka musí splnit obecné podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí mít nejméně 18 let, být způsobilý k právním úkonům a splňovat podmínku bezúhonnosti.
 
K provozování dobrovolných dražeb movitých věcí není nutné splňovat zvláštní podmínky podle zákona o veřejných dražbách. Dobrovolné dražby movitých věcí se provádějí na základě vydaného živnostenského oprávnění, jedná se o živnost vázanou dle §23 a §24 živnostenského zákona.
Podnikatel musí dle §24 živnostenského zákona také splňovat zvláštní podmínku k provozování živnosti podle přílohy č. 2 tohoto zákona, tj. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost žadatel prokazuje: 
 • vysokoškolským vzděláním, nebo
 • vyšším odborným vzděláním a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
 • středním vzděláním s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
 • osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • doklady podle §7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona (pozn. systém uznávání kvalifikací v rámci EU)
 
Dražby nemovitých věcí, dobrovolné i nedobrovolné, se provádí na základě vydaného živnostenského oprávnění, jedná se o živnost koncesovanou dle §26 a §27 živnostenského zákona. Podnikatel musí dle §27 živnostenského zákona také splňovat zvláštní podmínku k provozování živnosti podle přílohy č. 3 tohoto zákona, tj. odbornou způsobilost.
K vydání koncese si musí živnostenský úřad vyžádat stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dobrovolné dražby
Odbornou způsobilost žadatel prokazuje:
 • vysokoškolským vzděláním s 1 rokem praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • vyšším odborným vzděláním a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • středoškolským vzděláním s 5 lety praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • doklady podle §7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona (pozn. systém uznávání kvalifikací v rámci EU)
a splněním ust. § 6 zák.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (tj. vypracováním "Základních pravidel postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících" viz informace na webu MMR ČR "DOPORUČUJÍCÍ BODY ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH").
 
Nedobrovolné dražby
Odbornou způsobilost žadatel prokazuje:
 • dosažením vysokoškolského vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • dosažením vyššího odborného vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • dosažením středního vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • osvědčením o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona
a splněním ust. § 6 zák.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (tj. vypracováním "Základních pravidel postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících" viz informace na webu MMR ČR "DOPORUČUJÍCÍ BODY ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH").