Jste zde: Úvodní strana > ... > Veřejné investování > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Pro nové zájemce o dražební činnost > Doporučující body základních pravidel ...

Doporučující body základních pravidel výkonu dražební činnosti

02.12.2009:

Doporučující body základních pravidel výkonu dražební činnosti a činností souvisejících.

1.Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, v § 6 odst. 1 stanoví: Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka § 6

(1) Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování živnosti. K vydání koncese k provádění dražeb podle tohoto zákona si příslušný živnostenský úřad vyžádá stanovisko ministerstva. Bez stanoviska ministerstva, ve kterém ministerstvo vyjádří, že dražebník má předpoklady k výkonu dražební činnosti a činností souvisejících, nemůže živnostenský úřad koncesi vydat. Ministerstvo ve stanovisku posoudí předpoklady dražebníka vykonávat dražební činnost a činnosti související z hlediska dodržování platných právních předpisů, záruk ochrany zájmů navrhovatele, vlastníka předmětu dražby, účastníků dražby a dalších osob majících práva k předmětu dražby také na základě jemu předložených, dražebníkem vyhotovených základních pravidel postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících. Dražebníkem provádějícím na území České republiky ojediněle nebo dočasně dražby podle části druhé tohoto zákona může být i osoba, která prokáže, že je usazena v jiném členském státě Evropské unie a že je podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti dražebníka ve smyslu tohoto zákona. Na dražebníka podle předchozí věty se zvláštní podmínky k provozování činnosti dražebníka nevztahují.

V návaznosti na obsah výše uvedeného § 6 odbor veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj uvádí následující stanovisko:

Dražebník by měl v jím vyhotovených "základních pravidlech výkonu dražební činnosti a činností souvisejících" zejména uvést:

1. Jak bude zajišťovat prostor, v němž bude organizovat a provádět dražbu (dražební místnost, příp. prostory související), z hlediska organizačního a bezpečnostního.

2. Jak bude zajišťovat osobní bezpečnost účastníků dražby.

3. Jak bude zajišťovat bezpečnost finančních prostředků vnesených do prostoru, kde bude organizována a provedena dražba, za účelem složení dražební jistoty a nebo zaplacení ceny dosažené vydražením (např. trezor, počítačka, infralampa ke kontrole platnosti peněz, případně jiná bezpečnostní opatření).

4. Jak bude předcházet možnému porušování osobních práv účastníků a veřejnosti z hlediska používání záznamových zařízení nejrůznějších typů (např. fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, atp.) a jak zajistí ochranu osobních údajů účastníků dražby.

5. Jaká učiní preventivní opatření proti porušování právního řádu ČR a práv účastníků dražby (zejména za účelem znemožnění pletich při dražbě).

6. Jak ochrání právo vlastnické nebo jiná práva k předmětu dražby (práva účastníků, práva navrhovatelů, katastr nemovitostí, tzv. plomba, atp.).