Jste zde: Úvodní strana > ... > Veřejné investování > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Praktické informace k provádění ... > Veřejná dražba předmětů kulturní hodnoty

Veřejná dražba předmětů kulturní hodnoty

15.10.2010:
Dražbu předmětů kulturní hodnoty upravuje ust. § 17 odst. 4 a ust. § 36 odst. 4 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů. Z uvedených ustanovení vyplývá, že ve veřejné dražbě lze dražit předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy pouze v případě, že jsou opatřeny osvědčením k trvalému vývozu podle ust. § 3 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vydražitel by pak měl dostat toto osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.
Podle zákona č. 71/1994 je vlastník předmětu kulturní hodnoty povinen před prodejem (dražbou) podat žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu oborově a místně příslušné odborné organizaci podle svého bydliště nebo sídla ve čtyřech stejnopisech označených písmeny A, B, C a D (§ 4). Odborná organizace po posouzení vydá osvědčení ve čtyřech stejnopisech, přičemž 3 stejnopisy jsou určeny pro vlastníka a jeden označený jako A je archivován po dobu 20 let. Platnost osvědčení k trvalému vývozu činí 3 roky ode dne jeho vydání.
V příloze č. 1 zákona č. 71/1994 Sb. je i seznam předmětů kulturní hodnoty, kde v části II. jsou uvedeny předměty z oboru archeologie a v části č. III pak předměty sakrální a kultovní povahy. Dále v příloze č. 2 je uveden seznam odborných organizací podle oboru působnosti. V příloze č. 4 je uveden vzor žádosti o vydání osvědčení o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty pro trvalý vývoz.
Dražebníkům doporučujeme v případě dražby předmětu kulturní hodnoty při podepsání smlouvy o provedení dražby vyžadovat od navrhovatele osvědčení k trvalému vývozu (všechny 3 stejnopisy) a tyto si ponechat až do ukončení dražby. V případě jejich vrácení po neúspěšné dražbě si pak vyhotovit jejich kopie a ponechat je ve spise dražby.
 
Zvláštní režim pak zákon o veřejných dražbách stanoví pro dražby kulturních památek. Postup vlastníka kulturní památky upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V ust. § 13 - Právo státu na přednostní koupi kulturních památek, je vlastník kulturní památky v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, povinen ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.
Dražit kulturní památku je možné až po písemném sdělení příslušné organizace (ministerstva), že tato nemá o koupi zájem a souhlasí s její dražbou, přičemž tento souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem (§ 17 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.).
V případě dražby kulturní památky je dražebník povinen zajistit posudek provedený znalcem a uvést skutečnost, že předmět dražby je kulturní památkou, do dražební vyhlášky. Dále není přípustné snížit nejnižší podání ani konat opakovanou dražbu.