Smlouva o provedení dražby

02.12.2009:

Smlouva o provedení dražby

Dražbu lze provést pouze na základě písemně uzavřené smlouvy, ať už se jedná o dražbu movitého či nemovitého majetku, dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou. Smlouva se neuzavírá v případě  dražeb prováděných územními samosprávnými celky nebo orgány státní správy, kdy města, obce a orgány státní správy draží vlastní majetek. Totéž platí u dobrovolné dražby i v případě, kdy dražebníkem je zároveň vlastník draženého předmětu.  Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v ust. § 19 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dále jen zákon (pro dražby dobrovolné) a v ust. § 39 (pro dražby nedobrovolné). Podmínky, za kterých dražebník pro navrhovatele dražbu provede, závisí na vzájemné dohodě. Důležité je, aby smlouva obsahovala požadované náležitosti a údaje uvedené v ní byly v souladu s požadavky platného zákona. Zde je třeba se zmínit o některých požadavcích, které nejsou vždy dodržovány.

Výše odměny

Zákon uvádí maximální výši odměny pro dražebníka u dražeb nedobrovolných a dražeb dobrovolných na návrh insolvenčního správce. V těchto případech nesmí výše odměny přesáhnout 10% z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1,000.000 Kč z částky 10 milionů zvýšená o 1% z částky nad 10 milionů. Často je ve smlouvách stanovena odměna pouze jako určité procento z ceny dosažené vydražením, která je při výpočtu z nejnižšího podání v souladu s výše uvedeným omezením. Dojde-li však k licitací, může být takto vypočtená odměna z ceny dosažené vydražením vyšší, než povoluje zákon. Je proto žádoucí ve smlouvě stanovit výši odměny takovým způsobem, aby i v případě ceny dosažené vydražením vyšší, než je nejnižší podání, odpovídala požadavkům zákona.

Podpisy navrhovatele a dražebníka

Zákon požaduje, aby smlouvu podepsaly obě smluvní strany, v případě dražeb dobrovolných věcí nemovitých, podniku nebo jeho organizační složky musí být podpisy navrhovatele i dražebníka úředně ověřeny. Z uvedeného vyplývá, že smluvní strany mohou smlouvu podepsat před orgánem provádějícím legalizaci nebo uznat podpis před tímto orgánem za vlastní.

U dražeb nedobrovolných však smluvní strany musí smlouvu vlastnoručně podepsat před orgánem pověřeným legalizací, nelze uznat smlouvu, na které účastníci smlouvy uznají podpis za vlastní.

Smlouva je účinná až okamžikem podpisu posledním účastníkem smlouvy. V souvislosti s legalizací podpisů na smlouvě o provedení dražby je třeba připomenout, že podepsání smlouvy je obvykle první právní úkon při přípravě dražby, tudíž její podpis by měl předcházet podepsání dalších listin (např. dražební vyhlášky).

Snížení nejnižšího podání

U dražeb dobrovolných může licitátor snížit nejnižší podání. O jakou částku a v jakých krocích však musí být uvedeno ve smlouvě o provedení dražby. Může se však stát, že někteří účastníci dražby před jejím zahájením mohou požadovat po dražebníkovi, aby jim umožnil nahlédnout do smlouvy, aby zjistili, zda je licitátor oprávněn snížit nejnižší podání. Zde je třeba opět připomenout, že podle ust. § 9 zákona je dražebník povinen umožnit nahlédnout do archivované dokumentace účastníkovi, který se jí zúčastnil (jak již bylo rozebráno dříve).

Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením

Zákonem č. 315/2006S b. došlo k některým změnám, které bohužel nejsou do dnešního dne některými dražebníky akceptovány. U smlouvy o provedení dražby se jedná zejména o povinnou náležitost – lhůtu pro úhradu ceny dosažené vydražením přesahující 500.000 Kč (§ 19 odst. 2 zákona). Tuto lhůtu je třeba uvést vždy, tedy i v případě, že nejnižší podání je např. v řádu set korun. Zde je třeba uvést, že podle ust. § 19 odst. 7 zákona neobsahuje-li smlouva uzavřená mezi dražebníkem a navrhovatelem stanovené náležitosti, je neplatná. Budeme-li posupovat z hlediska formálního dále, pak dražebník je povinen upustit od dražby podle ust. § 22 odst. 1 písm. c) zákona v případě, že smlouva o provedení dražby je neplatná a dále pak lze dovodit podle ust. § 6 odst. 5 zákona, že v případě, že dražebník neupustí od dražby, ač tak byl povinen učinit, považuje se toto porušení za závažné porušení povinností podle živnostenského zákona.

V této souvislosti je třeba uvést, že neplatná smlouva o provedené dražbě může být za určitých podmínek důvodem pro podání návrhu k soudu, aby soud prohlásil takovou dražbu za neplatnou.