Jste zde: Úvodní strana > ... > Veřejné investování > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Praktické informace k provádění ... > Používání osobních údajů v dokumentech ...

Používání osobních údajů v dokumentech souvisejících s dražbou zveřejňovaných na Centrální adrese

09.07.2012: Informace k problematice používání osobních údajů na Centrální adrese.
Na základě jednání se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů blíže informujeme o problematice zveřejňování osobních údajů (rodných čísel) na dokumentech souvisejících s dražbou, které jsou zveřejňovány na portále www.centralniadresa.cz    .

Níže uvádíme vyjádření Úradu pro ochranu osobních údajů ze dne 21.06.2012:

"Úřad pro ochranu osobních údajů se ve své rozhodovací praxi opakovaně setkává s problematikou označení osob v dražebních vyhláškách a dalších listinách vyhotovovaných dražebníky podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kdy je k označení vlastníků dražené věci používáno jejich rodné číslo, které je následně jako součást konkrétní listiny dostupné na www.centralniadresa.cz    .

Podle § 11 zákona č. 26/2000 Sb. osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. Z uvedeného ustanovení někteří dražebníci dovozují nezbytnost použití rodného čísla k jednoznačnému označení osoby.

Nakládání s rodným číslem je upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Podle § 13 odst. 9 zákona č. 133/2000 Sb. je oprávněna využívat nebo rozhodovat o využívání rodného čísla výlučně fyzická osoba, které bylo přiděleno, nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c zákona č. 133/2000 Sb.

Podle § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb. lze rodné číslo využívat, jen jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí. Dražebník není ani jedním z výše uvedených orgánů státní správy a toto ustanovení proto nelze na tento případ aplikovat.

Podle § 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., lze dále rodné číslo využít tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon. V takovém případě je nezbytné, aby zvláštní právní předpis výslovně stanovil povinnost identifikovat účastníky určitého právního vztahu rodnými čísly. Této podmínce ovšem § 11 zákona č. 26/2000 Sb. neodpovídá; jednoznačného označení osob lze dosáhnout i jinými způsoby. K přesné identifikaci osoby postačí dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů uvést jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození osoby.

Z uvedeného tedy vyplývá, že používání rodných čísel k označení osob při dražbách podle zákona č. 26/2000 Sb. je v rozporu se zákonem č. 133/2000 Sb., resp. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Shodný názor je vyjádřen také ve stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 4/2006, které je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz."


Stanovisko č. 4/2006 je dostupné na adrese: www.uoou.cz/files/stanovisko_2006_4.pdf    

Pozn.: Dle § 27 a § 50 zákona č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění dražebník na Centrálníadrese Výpis z protokolu o veřejné dobrovolné/nedobrovolné dražbě s tím, že v tomto výpise nejsou oproti standardnímu protokolu uvedeny informace o osobě vydražitele, o osobě navrhovatlele či bývalého vlastníka a nejnižším podání.