Elektronické dražby

27.02.2013: Základní informace k novele zákona o veřejných dražbách v souvislosti s elektronickými dražbami
Dne 26. 11. 2012 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 145 vyhlášen zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabyl účinnosti ode dne 1.1.2013.
 
Ve 12. části byla provedena na základě poslaneckého návrhu změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, která umožňuje provádět elektronické dražby.
 
V souvislosti s nově vloženým § 16a „Elektronické dražby“ byly ve společných ustanoveních upřesněny některé základní pojmy, byly stanoveny obecné podmínky pro provádění elektronických dražeb, zejména způsob zajištění elektronické dražby, povinnosti při zajištění přenosu datových zpráv od účastníků dražby, stanovení náležitostí, které musí obsahovat dražební vyhláška, jako je způsob registrace účastníků dražby, způsob elektronické dražby, čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání, způsob určení vydražitele, termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení, zda je předkupní právo prokázáno.
 
Podle současné právní úpravy smí elektronickou dražbu provádět pouze dražebník, který splňuje zvláštní podmínky podle § 6 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.
 
Ostatní ustanovení zákona o veřejných dražbách se na elektronickou dražbu použijí přiměřeně.
 
V následujícím období budou zpracovány podrobnější informace pro postup dražebníků, účastníků dražeb, upřesněno zveřejnění na centrální adrese a další, o kterých budeme informovat.