Bankovní záruka

01.04.2011:  
Bankovní záruka
Obchodní zákoník definuje v § 313 bankovní záruku takto: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Ustanovení o bankovní záruce najdeme v Obchodním zákoníku.
Z tohoto ustanovení obchodního zákoníku vyplývá, že bankovní záruka musí mít vždy písemnou formu. Banka poskytuje na podkladě bankovní záruky plnění vždy v peněžité formě, i když bankovní záruka zajišťuje závazek jiný než platební.
Bankovní záruka je jednostranným písemným prohlášením ručící banky vůči příjemci záruky (beneficientovi). Má být neodvolatelná, po vystavení záruky a jejím odeslání či předání beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila, na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.
Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla zákazníkům, se kterými má dlouhodobé zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout nebo ne, bere banka v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru (bonita klienta, kvalita zajištění záruky). Za poskytnutí záruky si banka účtuje poplatek, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě. Výše poplatku bývá stanovena v závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. Existence bankovní záruky představuje pro věřitele velmi dobrou formu zajištění úvěru, protože v případě platební neschopnosti dlužníka daný závazek uhradí bonitní subjekt – banka. Bankovní záruka bývá používána nejen k zajištění bankovního úvěru, ale často také k zajištění obchodního úvěru.
Jedná se o mimobilanční produkt banky – tz. vystavení bankovní záruky se neprojevuje v bilanci banky (účtováno pod rozvahou), avšak v případě jejího uplatnění beneficientem se může splněním tohoto závazku bankou projevit jako aktivní bilanční položka v podobě vynuceného úvěru příkazci záruky s možností obtížné vymahatelnosti.

Obsah bankovní záruky:
a) Úvodní ustanovení (preambule)
- banka nejprve konstatuje, že beneficient a její klient uzavřeli smlouvu, jejíž obsah a účel je stručně charakterizován, z této smlouvy je přesněji uveden ten závazek klienta, za který má banka převzít záruku
b) Záruční prohlášení banky
- je jádrem každé bankovní záruky, účelem tohoto prohlášení je převzetí závazku banky vůči beneficientovi, že banka zaplatí určitou částku peněz, nesplní-li klient svůj závazek
c) Platnost bankovní záruky
- jedná se o lhůtu prekluzivní (propadnou), jejím uplynutím ztrácí beneficient nároky z titulu bankovní záruky, proto je třeba, aby příjemce záruky pečlivě sledoval lhůtu pro uplatnění svých nároků. Platnost může být stanovena fixním datem nebo určitou skutečností.
 
Podle vázanosti bankovní záruky na hlavní zaručený závazek a podmínky kontraktu rozlišujeme:
·     záruky akcesorické – charakteristické těsnou vazbou mezi zárukou a zaručeným závazkem, banka může uplatňovat námitky proti uplatnění záruky – v dnešní době málo časté
·     záruky abstraktní – nejsou vázány na hlavní závazek a podmínky kontraktu, banka zpravidla plní ze záruky na první výzvu a bez námitek – využívány v současné bankovní praxi velmi často

Druhy bankovních záruk:
·     platební záruky – záruka za plnění platebního závazku klienta - např. zaplacení zboží, směnky, leasing splátky atd.
·     neplatební záruky – ve světě jsou žádanější, záruka banky má jiný než platební závazek

Výhody
·     Zisk vysokého stupně zajištění
·     Oceníme, že oproti nebankovním zajišt. instrumentům obdržíme plnění od banky, aniž by došlo k soudnímu jednání s partnerem
·     Posílíme důvěryhodnost svých pohledávek, zejména u vyšších částek
·     Můžeme ji použít k zajištění všech platebních instrumentů
 
Bankovní záruka je určena:
·     Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům
·     Subjektům provádějící jinou než podnikatelskou činnost, jako jsou města, státní orgány, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace apod.
 
K pořízení bankovní záruky příkazce potřebuje:
·     Platný doklad potřebný pro ověření totožnosti majitele běžného účtu
·     Vyplněná žádost o poskytnutí bankovní záruky
·     Příslušná smlouva a finanční výkazy pro zhodnocení bonity zákazníka

 
Bankovní záruka – 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění
Paragrafy: § 313, § 314, § 315, § 316, § 317, § 318, § 319, § 320, § 321, § 322.

§ 313
Základní ustanovení
Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.
§ 314
Je-li bankovní zárukou zajištěna nepeněžitá pohledávka, má se za to, že do výše částky stanovené v záruční listině je zajištěn peněžitý nárok, který by měl věřitel vůči dlužníkovi, v případě, že by dlužník porušil závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní zárukou.
§ 315
(1) Jestliže bankovní záruku potvrdí jiná banka, může věřitel uplatnit nároky z bankovní záruky vůči kterékoliv z těchto bank.
(2) Jestliže banka, která potvrdila bankovní záruku, poskytla na jejím základě plnění, má nárok na toto plnění vůči bance, která jí o potvrzení bankovní záruky požádala.
(3) Jestliže banka oznámí, že jiná banka poskytla záruku, nevzniká oznamující bance závazek ze záruky. Oznamující banka však odpovídá za škodu způsobenou nesprávností svého oznámení.
§ 316
(1) Banka ručí za splnění zajištěného závazku do výše částky a za podmínek stanovených v záruční listině. Banka může vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští.
(2) Na bankovní záruku nemá účinek částečné plnění závazku dlužníkem, jestliže nesplněný zbytek závazku je stejný nebo vyšší, než činí částka, na kterou zní záruční listina.
§ 317
Nevyplývá-li ze záruční listiny něco jiného, nemůže banka uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči věřiteli uplatnit dlužník, a banka je povinna plnit své povinnosti, když o to byla požádána písemně věřitelem. Předchozí výzva, aby dlužník splnil svůj závazek, se vyžaduje, jen když to stanoví záruční listina.
§ 318
Jestliže podle záruční listiny je věřitel oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky, jen když dlužník nesplní svůj závazek, může věřitel postoupit svá práva z bankovní záruky pouze s postoupením pohledávky zajištěné bankovní zárukou.
§ 319
Banka plní svůj závazek z bankovní záruky, jen když k tomu byla písemně vyzvána věřitelem. Je-li plnění banky z bankovní záruky podmíněno v záruční listině předložením určitých dokumentů, musí být tyto dokumenty předloženy při této výzvě nebo bez zbytečného odkladu po ní.
§ 320
Je-li banka povinna podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného jiné bance, je povinna plnit na účet oprávněného u této banky.
§ 321
(1) Je-li doba platnosti v záruční listině omezena, bankovní záruka zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky z bankovní záruky během její platnosti.
(2) Dlužník je povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem.
(3) Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči věřiteli.
(4) Věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou.
§ 322
(1) Na bankovní záruku se použijí jinak přiměřeně ustanovení o ručení.
(2) Vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle ustanovení o smlouvě mandátní.