Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014

30.01.2015: V souvislosti s povinností uloženou kontrolnímu orgánu na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) uveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014.
V roce 2014 bylo odborem veřejných dražeb a realitní činnosti provedeno celkem 86 kontrol dodržování podmínek pro organizaci a provádění dražby podle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Nejčastějšími kontrolními zjištěními jsou zejména pochybení spočívající v následujících porušení ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů:
 
Část první zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – společná ustanovení:
 
§ 6 Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka
odst. 3 „Dražebník provádějící nedobrovolné dražby musí vedle požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 splňovat dále tyto podmínky:
c) je povinen mít svou účetní závěrku ověřenu auditorem podle zvláštního právního předpisu.“
 
Část druhá zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dražby dobrovolné:
 
§ 14 Dražební jistota
odst. 3 „Pro složení dražební jistoty musí být účastníkovi dražby poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než polovina lhůty stanovené pro uveřejnění dražební vyhlášky. V dražební vyhlášce může být konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky stanoven na určený okamžik předcházející zahájení dražby, ne však na okamžik dřívější, než je šestnáctá hodina pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. Není-li v dražební vyhlášce stanoveno něco jiného, končí lhůta pro složení dražební jistoty zahájením dražby.“
 
§ 20 Dražební vyhláška
odst. 7 „Stejnopis dražební vyhlášky, uložený u dražebníka, musí být podepsán navrhovatelem; jde-li o nemovitost, musí být podpis navrhovatele úředně ověřen.“
 
§ 27 Protokol o provedené dražbě        
 odst. 2 „V protokolu o provedené dražbě dražebník uvede:
b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny,“
 
§ 28 Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
odst. 3 „Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby.“
 
Část třetí zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách – dražby nedobrovolné:
 
§ 47 Průběh dražby
odst. 2 „Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít též dražební číslo; bylo-li požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou provádění dražby se prokazují též svým pověřením.“