Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dražbu pozemků na území města Liberec

27.08.2014: V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 25. 9. 2014 konat veřejná dobrovolná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR zpeněžuje svůj majetek formou veřejné dražby v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, přičemž za naplnění těchto cílů se považuje transparentní a hospodárný způsob nakládání s veřejným majetkem, a to pokud možno právě formou veřejné dražby.
Předmětem dražby jsou pozemky na území Statutárního města Liberec, konkrétně se jedná o katastrální území Rochlice u Liberce, Doubí u Liberce, Liberec a Vesec u Liberce. Na většině pozemků je umístěna stavba trafostanice v cizím vlastnictví, konkrétně společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly. Tyto pozemky jsou tedy také vůči tomuto subjektu předmětem nájemních smluv.  
Přesné označení a popis předmětu dražby, spolu s označením všech a práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a popisem stavu, v němž se předmět dražby nachází, naleznete v Dražební vyhlášce, která byla zveřejněna dle zákonných podmínek a je také k dispozici ke stažení na této stránce.

Den konání dražby se stanovuje na 25. 9. 2014.
Zahájení dražby v 11:00 hod.

Místo konání dražby je v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1.
Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:00 hod.

Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín dne 27. 08. 2014 v 10.30 hod.
2. termín dne 10. 09. 2014 v 10.30 hod.
Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje u trafostanice na adrese ul. Mařanova (nároží ul. Mařanova a ul. Za Humny), Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec. GPS: 50°44'13.493"N, 15°3'22.280"E. 

Nejnižší podání činí 858 944 Kč (slovy: osm set padesát osm devět set čtyřicet čtyři koruny české)
Dražební jistota činí 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Posudkem znalce zjištěná cena předmětu dražby činí 858 944 Kč (slovy: osm set padesát osm tisíc devět set čtyřicet čtyři koruny české). Znalecký posudek bude zájemcům k dispozici k nahlédnutí při prohlídkách předmětu dražby nebo po předchozí domluvě u dražebníka.


Dražební vyhláška