Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá další dražby pozemků. Tentokrát na území města Svitavy.

09.12.2014: V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se budou dne 13. 1. 2015 konat další dvě dražby majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.
Předmětem obou dražeb jsou nemovité věci - pozemky pod stavbami cizích vlastníků v katastrálním území Svitavy - Předměstí, obec a okres Svitavy v Pardubickém kraji. Přesné označení a popis předmětu dražby, spolu s označením všech práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a popisem stavu, v němž se předmět dražby nachází, naleznete v dražebních vyhláškách jednotlivých dražeb, které byly zveřejněny dle zákonných podmínek a jsou také k dispozici ke stažení na této stránce.

Harmonogram dražebního dne 13. 1. 2015:
Místo konání dražeb je v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1

1. dražba - zahájení dražby se stanovuje na 11:00 hod.
Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:00 hod.

Předmětem dražby je nemovitá věc evidovaná na listu vlastnictví č. 592 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy pro katastrální území Svitavy – předměstí, obec a okres Svitavy, a to:
Pozemek p. č. St. 2556, o výměře 72 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Předměstí, č. p. 2106, občanské vybavení, LV 7815 – stavba cizího vlastníka, která není předmětem dražby.
 
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín dne 16. 12. 2014 v 10.30 hod.
2. termín dne 07. 01. 2015 v 10.30 hod.
Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby: část obce Svitavy-předměstí XXIII-Doubí, Liberec, u veterinárního zařízení (budova č. p. 2106) na adrese ul. Bratří Čapků (nároží ul. Bratří Čapků a ul. Revoluční), 568 02 Svitavy – Předměstí, GPS: 49.7614081N, 16.4753986E.
 
Nejnižší podání činí 38 830 (slovy: třicet osm tisíc osm set třicet korun českých).
Dražební jistota byla stanovena na částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
Minimální příhoz je stanoven na částku 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
Posudkem znalce zjištěná cena předmětu dražby činí 38 830 Kč (slovy: třicet osm tisíc osm set třicet korun českých). Znalecký posudek bude zájemcům k dispozici k nahlédnutí při prohlídce předmětu dražby nebo po předchozí domluvě u dražebníka.
 
 
2. dražba - zahájení dražby se stanovuje na 12:00 hod.
Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:00 hod.

Předmětem dražby je nemovitá věc evidovaná na listu vlastnictví č. 592 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro katastrální území Svitavy – předměstí, obec a okres Svitavy, a to:
Pozemek p. č. St. 2557, o výměře 173 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Lačnov, č. p. 352, občanské vybavení, LV 1425 pro katastrální území Moravský Lačnov – stavba cizího vlastníka, která není předmětem dražby.
 
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín dne 16. 12. 2014 v 11.00 hod.
2. termín dne 07. 01. 2015 v 11.00 hod.
Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby: část obce Svitavy-předměstí XXIII-Doubí, Liberec před objektem č. p. 352 v ul. Revoluční, 568 02 Svitavy – Předměstí, GPS: 49.7616442N, 16.4752378E.
 
Nejnižší podání činí 93 550 Kč (slovy: devadesát tři tisíce pět set padesát korun českých).
Dražební jistota byla stanovena na částku 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
Minimální příhoz je stanoven na částku 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých).
Posudkem znalce zjištěná cena předmětu dražby činí 93 550 Kč (slovy: devadesát tři tisíce pět set padesát korun českých). Znalecký posudek bude zájemcům k dispozici k nahlédnutí při prohlídce předmětu dražby nebo po předchozí domluvě u dražebníka.