Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > „Mikronovela“ zákona o veřejných dražbách

„Mikronovela“ zákona o veřejných dražbách

24.06.2015: Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý 23. června 2015 zákon ze dne 18. června 2015, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je odstranění výkladové nejasnosti v zákonu, která nastala po 1. prosinci 2014, kdy se stala účinnou novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. O tomto problému jsme Vás informovali v článku z 1. prosince loňského roku, který naleznete ZDE. Podle tohoto zákona je poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč, povinen provést platbu bezhotovostně; příjemce platby překračující povolený limit pak nesmí platbu přijmout v jiné než bezhotovostní formě. Tyto limity jsou však v rozporu se zákonem o veřejných dražbách, který s výjimkou obsaženou v § 14 odst. 2 („Přesahuje-li dražební jistota částku odpovídající 15 000 EUR, může být v dražební vyhlášce vyloučeno její složení v hotovosti do rukou dražebníka.“) nepřipouštěl při skládání dražební jistoty do výše uvedeného limitu a u doplacení ceny dosažené vydražením jakékoliv omezení přijímání hotovosti.


Novela zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, sjednocuje jednoduchým způsobem výši hotovostního limitu v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, a zároveň jej v zákonu o dražbách nastavuje tak, aby se vždy pružně podřizoval zákonu o omezení plateb v hotovosti.
Konkrétně se změny týkají § 14 odst. 2 a § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nové znění § 14 odst. 2:
(2) Účastník dražby je povinen složit dražebníkovi ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce dražební jistotu v penězích nebo ve formě bankovní záruky; dražebník je povinen umožnit oba uvedené způsoby, hotovostní platbu však pouze do limitu stanoveného v zákoně o omezení plateb v hotovosti10b). Stanoví-li tak dražební vyhláška, musí být záruční listina vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem10a) na území České republiky. V dražební vyhlášce též může být jako podmínka přijatelnosti bankovní záruky stanovena minimální doba její platnosti, ne však v délce přesahující 160 dní ode dne konání dražby, na niž se bankovní záruka vztahuje.
  • Nové znění § 20 odst. 1 písm. g): (1) Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede:
g) způsob úhrady ceny dosažené vydražením,
 
Předpokládáme vyhlášení výše uvedené novely ve Sbírce zákonů ­v první polovina července 2015.
 
______________
10a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů