Jste zde: Úvodní strana > Veřejné investování > Veřejné dražby > Aktuality > Elektronická evidence tržeb v dražební praxi

Elektronická evidence tržeb v dražební praxi

24.07.2017: V uplynulých týdnech obdrželo oddělení veřejných dražeb v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb dotaz, zda je dražebník povinen evidovat všechny, k rukám dražebníka složené, dražební jistoty ještě před zahájením dražby, a pak tyto u „nevydražitelů“ v systému EET rušit. OVD se proto obrátilo na gestora zákona o evidenci tržeb, tedy Ministerstvo financí, od něhož obdrželo následující stanovisko:
„Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen zákon o evidenci tržeb) je evidovanou tržbou platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a zakládá poplatníkovi daně z příjmu rozhodný příjem. Posuzování charakteru dražební jistoty nespadá do věcné působnosti Ministerstva financí, domníváme se však, že jde o institut svou povahou obdobný kauci, resp. jistotě ve smyslu § 5 písm. f) zákona o evidenci tržeb. Kauce či jistota ve smyslu příslušné normy podléhá evidenci tržeb v případě, že je realizovaná některým způsobem platby podle § 5 písm. a) až e) zákona o evidenci tržeb, tedy v hotovosti, platební kartou, směnkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem. Pro účely posouzení evidenční povinnosti ve vztahu ke kaucím a obdobným jistotám má zásadní význam gramatický výklad § 5 písm. f) zákona o evidenci tržeb, dle kterého evidenci tržeb nepodléhá již samotné složení kauce, nýbrž až okamžik, kdy dojde k započtení kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených způsobů. V daném případě je totiž složená kauce či jistota způsobilá založit rozhodný příjem poplatníka až v okamžiku jejího započtení a již z povahy věci je zřejmé, že rozhodný příjem bude zakládat pouze jedna ze složených dražebních jistot (popř. její část, půjde-li o započtení na náklady dražby), nikoliv všechny složené dražební jistoty. Pokud se ztotožníte s názorem, že má dražební jistota charakter kauce nebo obdobné jistoty, pak bude evidenci tržeb podléhat nikoliv již v okamžiku složení, nýbrž až v okamžiku započtení na kupní cenu, resp. na náklady první i opakované dražby. V rámci datové zprávy s údaji o evidované tržbě pak jako informace o celkové částce tržby bude odesílána částka skutečně započtené dražební jistoty. V případě, že bude složená dražební jistota zcela nebo zčásti vrácena vydražiteli či nevydražiteli, nebude tato část evidenci tržeb podléhat.
 
Jen pro úplnost dále uvádíme, že případné opravy nesprávně zaevidované tržby se provádějí dle § 7 zákona o evidenci tržeb. Pokud by datová zpráva s údaji o evidované tržbě (započtené jistotě) obsahovala nesprávné údaje a bylo by třeba provést její opravy nebo by došlo k vrácení evidované tržby, pak se postupuje dle § 7 zákona o evidenci tržeb, kdy je odesílána nová datová zpráva s tím, že nesprávně zaevidována tržba je nyní evidována jako záporná.“